หลักสูตรอบรมตามกฎหมายกำหนดมีหลักสูตรอะไรบ้าง update 2566

by admin
5.8K views
1.หลักสูตรอบรมตามกฎหมายกำหนดมีหลักสูตรอะไรบ้าง update 2566

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยตามกฎหมายมีทั้งหลักสูตรพื้นฐานที่ทุกสถานประกอบกิจการต้องอบรมเหมือนกันเช่น จป.หัวหน้างาน อบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่หรือเปลี่ยนงานและหลักสูตรอบรมความปลอดภัยที่เฉพาะงานหรือเฉพาะประเภทกิจการนั้นๆ เช่น ความปลอดภัยในงานก่อสร้างความปลอดภัยในการใช้เครื่องตอกเสาเข็มความปลอดภัยในงานเชื่อมเป็นต้น ซึ่งหลักสูตรอบรมความปลอดภัยแต่ละหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 

หลักสูตรที่ต้องอบรมด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่นายจ้างต้องจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

2.หลักสูตรอบรมพื้นฐานด้านความปลอดภัย

1. หลักสูตรอบรมพื้นฐานด้านความปลอดภัย

ชื่อกฎหมาย ชื่อหลักสูตร
กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2555

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

2. หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยเฉพาะงาน 

ชื่อกฎหมาย ชื่อหลักสูตร
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
 • หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
 • หลักสูตรอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
 • หลักสูตรฝึกอบรมและฝึกซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายแก่ลูกจ้าง 
 • หลักสูตรอบรมทบทวนลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
 • หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
 • หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
กฎกระทรวง ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
 • หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางรังสี
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564
 • หลักสูตรอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในงานเจาะและงานขุด
 • หลักสูตรการอบรมลูกจ้างก่อนเข้าทำงานในอุโมงค์
 • หลักสูตรอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยจากธรรมชาติ สำหรับงานก่อสร้างในน้ำ
 • หลักสูตรขั้นตอนและวิธีการรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง
 • หลักสูตรการฝึกอบรมการบังคับลิฟต์อย่างปลอดภัย สำหรับลิฟต์ชั่วคราวที่ใช้นานก่อสร้าง
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
 • หลักสูตรการใช้เครื่องจักร รหัสสัญญาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็ม
 • หลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องจักรที่อาจเกิดอันตราย
 • หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 • หลักสูตรทบทวนผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 • หลักสูตรการใช้ลิฟต์ สำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวและลิฟต์โดยสารชั่วคราว
 • หลักสูตรวิธีการทำงานในอุโมงค์และวิธีการป้องกันอันตรายก่อนเข้าทำงานในอุโมงค์
 • หลักสูตรอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยจากธรรมชาติ สำหรับงานก่อสร้างในน้ำ
 • หลักสูตรขั้นตอนและวิธีการรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง
 • หลักสูตรอบรมการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

3.หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย มีหลักสูตรจำนวนมากที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดอบรสรุป 

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย มีหลักสูตรจำนวนมากที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดอบรมหรือจัดให้ผู้ปฏิบัติงานงานได้รับการจัดอบรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในบางหลักสูตรนายจ้างสามารถอบรมเองได้ แต่บางหลักสูตรต้องใช้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

หากสนใจอบรมความปลอดภัยสามารถดูรายชื่อหลักสูตรอบรมได้ เซฟตี้.com ผู้นำดานการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยมาตรฐานสากลยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้า

เรื่องที่น่าสนใจ

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com