by admin

อบรมโฟล์คลิฟท์ หลักสูตรการขับขี่รถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยลด 50%

อบรมโฟล์คลิฟท์มีประโยชน์อย่างไร

ปัจจุบันการใช้งานรถยก เป็นไปอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้รถยกในการปฏิบัติงานช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ทำให้สามารถยก เคลื่อนย้าย สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างง่าย และสามารถทำให้งานเสร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ แต่ในการใช้งานรถยกถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่หากผู้ใช้งานไม่มีความรู้ ความชำนาญก็อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากการใช้งานรถยกจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่หากเกิดขึ้นแล้วมักจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ใช้งานต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

โฟล์คลิฟท์ คืออะไร

โฟล์คลิฟท์ คืออะไร

เรามักได้ยินบ่อยๆ กับคำว่าโฟร์คลิฟท์ แต่เรารู้หรือไม่ว่า โฟร์คลิฟท์ หรือ ฟอร์คลิฟต์ เป็นภาษาอังกฤษที่เรา

เรียกกันติดปาก ซึ่งในทางกฎหมาย จะเรียกว่า “รถยก” โดย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ได้ให้ความหมายไว้ว่า

“รถยก หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น โฟล์คลิฟท์ (forklift) หรือรถที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน”

ซึ่งเราเข้าใจตรงกันว่า ถ้าพูดถึงโฟล์คลิฟท์ ก็คือรถยกนั่นเอง

ทำไมต้องอบรมโฟล์คลิฟท์

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก นอกจากเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้งานรถยกแล้ว ยังเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 หมวด 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 4 รถยก ข้อ 40 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษา โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด 

เรียนการบำรุงรักษารถยก โฟล์คลิฟท์

และนอกจากเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้วการอบรมฟอร์คลิฟต์ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ เทคนิค การขับรถยก ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบสภาพรถยกก่อนการใช้งานและรู้ถึงวิธีการบำรุงรักษาเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นข้อกำหนดในกฎหมาย

และในการอบรมเกี่ยวกับโฟล์คลิฟท์หรือรถยกต้องเลือกอบรมให้ถูกต้องตรงตามประเภทของรถยกที่ผู้เข้ารับการอบรมใช้ในการปฏิบัติงานเพราะรถยกแต่ละประเภทถึงแม้ว่าจะมีวิธีการใช้งานที่ใกล้เคียงกันแต่วิธีการบำรุงรักษารถยกแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันจึงมีความจำเป็นต้องเลือกอบรมให้ตรงตามประเภทที่มีการใช้งานเช่นรถยกที่มีใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงกับรถยกที่ใช้ไฟฟ้าย่อมมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันหรือรถยกชนิดยืนขับกับชนิดนั่งขับก็ย่อมมีวิธีการควบคุมและข้อควรระวังที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องเลือกให้ถูกต้องตรงตามชนิดที่ใช้งาน

อบรมโฟล์คลิฟท์ ป้องกันอุบัติเหตุการขับรถยก

ประโยช์ของการอบรมรถยกหรือโฟล์คลิฟท์มีอะไรบ้าง

การอบรมรถยกหรือโฟล์คลิฟท์ นอกจากเป็นการปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีก เช่น

  • ช่วยให้พนักงานขับรถยก มีความรู้เกี่ยวกับการทำงาน สามารถยก เคลื่อนย้าย บำรุงรักษา และควบคุมรถยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ช่วยเพิ่มทักษะในการควบคุม ตรวจเช็คก่อนการใช้งาน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามประเภทของรถยกที่ใช้งาน
  • ช่วยให้พนักงานขับรถยกมีทัศนคติที่ดีในการบำรุงรักษา ควบคุมรถยก ยืดอายุการใช้งาน และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานขับรถยก
  • ช่วยให้พนักงานขับรถยก สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในขณะใช้งาน

สรุป

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้งานรถยกแล้วยังเป็นการเพิ่มทักษะให้กับตัวผู้ขับขี่และเป็นการสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยซึ่งในการอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับรถยกเมื่ออบรมครั้งแรกไปแล้วต้องมีการอบรมเพื่อทบทวนให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2022  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com