by admin

อบรมโฟล์คลิฟท์ หลักสูตรการขับขี่รถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยลด 50%

หลักสูตรอบรมรถยก (Forklift)

ปัจจุบันการใช้งานรถยก เป็นไปอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้รถยกในการปฏิบัติงานช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ทำให้สามารถยก เคลื่อนย้าย สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างง่าย และสามารถทำให้งานเสร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ ถึงแม้ในการใช้งานรถยกถึงจะมีประโยชน์ แต่หากผู้ใช้งานไม่มีความรู้ ความชำนาญก็อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

ในสถิติอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากการใช้งานรถยกจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่หากเกิดขึ้นแล้วมักจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ใช้งานต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

โฟล์คลิฟท์ คืออะไร

เรามักได้ยินบ่อยๆ กับคำว่าโฟร์คลิฟท์ (Forklift) แต่เรารู้หรือไม่ว่า โฟร์คลิฟท์ หรือ ฟอร์คลิฟต์ เป็นภาษาอังกฤษที่เรา

เรียกกันติดปาก ซึ่งในทางกฎหมาย จะเรียกว่า “รถยก” โดย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ได้ให้ความหมายไว้ว่า

“รถยก หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น โฟล์คลิฟท์ (forklift) หรือรถที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน”

ซึ่งเราเข้าใจตรงกันว่า ถ้าพูดถึงโฟล์คลิฟท์ ก็คือรถยกนั่นเอง

Training

ฝึกอบรมโฟล์คลิฟท์ หลักสูตรสากล

เรียนรู้เทคนิคการขับรถยกแต่ละชนิดอย่างมืออาชีพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้งานรถยกทุกชนิดในอุตสาหกรรม

วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ มีคุณสมบัติและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อมในการสอน

ระยะเวลาเข้าอบรม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรรถยก ใช้เวลา 1 วัน ( 6 ชั่วโมง) แบ่งเป็นทฤษฎีช่วงเช้า ปฏิบัติช่วงบ่าย

ราคาหลักสูตร

  • แบบอินเฮ้าส์ไม่เกิน 20 คน ราคา 12,000 บาท
  • แบบบุคคลทั่วไปราคา 2,500 บาท/ท่าน

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กฎหมายการขับขี่ เทคนิคการควบคุมยกสินค้า วิธีการบำรุงรักษารถยกแต่ละชนิดเบื้องต้น

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม

เมื่อผ่านการทดสอบขับรถยก ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อใช้ยืนยันในการขออนุญาตขับขี่รถยก

ลงทะเบียนอบรมรถยก
แบบบุคคลทั่วไป

google map

ปทุมธานี

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
ลงทะเบียน
การขับขี่รถยก
15 ก.ค 67
2,500
การขับขี่รถยก
13 ส.ค 67
2,500

ทำไมต้องอบรมโฟล์คลิฟท์

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก นอกจากเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้งานรถยกแล้ว ยังเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย

ที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 หมวด 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 4 รถยก ข้อ 40 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษา โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

" เลือกอบรมรถยกให้ถูกประเภท "

ในการอบรมเกี่ยวกับโฟล์คลิฟท์หรือรถยก ผู้อบรมต้องเลือกอบรมให้ถูกต้องตรงตามประเภทของรถยกที่ผู้เข้ารับการอบรมใช้ในการปฏิบัติงานเพราะรถยกแต่ละประเภทถึงแม้ว่าจะมีวิธีการใช้งานที่ใกล้เคียงกันแต่วิธีการบำรุงรักษารถยกแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันจึงมีความจำเป็นต้องเลือกอบรมให้ตรงตามประเภทที่มีการใช้งาน เช่น รถยกที่มีใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงกับรถยกที่ใช้ไฟฟ้าย่อมมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันหรือรถยกชนิดยืนขับกับชนิดนั่งขับก็ย่อมมีวิธีการควบคุมและข้อควรระวังที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องเลือกให้ถูกต้องตรงตามชนิดที่ใช้งาน

วัตถุประสงค์การอบรม

ตัวอย่างประเภทรถยกที่เปิดอบรม

11.รถยกชนิดเครื่องยนต์-2

ประเภทเครื่องยนต์

เรียนรู้เทคนิคการขับขี่ กฎหมาย และวิธีการบำรุงรักษา รถยกประเภทเครื่องยนต์

ประเภทแก๊ส

เรียนรู้เทคนิคการยกสินค้าอย่างมืออาชีพ และวิธีการบำรุงรักษา รถยกประเภทเเก๊ส

13.ประเภทไฟฟ้า

ประเภทไฟฟ้า

เรียนรู้เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ของรถยกไฟฟ้า

อบรมรถยก อินเฮ้าส์

12,000 บาท

พร้อมเดินทางให้บริการทั้ง 77 จังหวัด

ประโยชน์ของการอบรมรถยกหรือโฟล์คลิฟท์มีอะไรบ้าง

การอบรมรถยกหรือโฟล์คลิฟท์ นอกจากเป็นการปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีก เช่น

  • ช่วยให้พนักงานขับรถยก มีความรู้เกี่ยวกับการทำงาน สามารถยก เคลื่อนย้าย บำรุงรักษา และควบคุมรถยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ช่วยเพิ่มทักษะในการควบคุม ตรวจเช็คก่อนการใช้งาน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามประเภทของรถยกที่ใช้งาน
  • ช่วยให้พนักงานขับรถยกมีทัศนคติที่ดีในการบำรุงรักษา ควบคุมรถยก ยืดอายุการใช้งาน และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานขับรถยก
  • ช่วยให้พนักงานขับรถยก สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในขณะใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สามารถเรียนได้เพราะ การขับขี่รถยกกับรถยนต์ไม่เหมือนกันถึงแม้จะขับรถยนต์เป็นแต่ก้ต้องมาเริ่มเรียนรู้ใหม่ในการขับรถยกอีกครั้ง ทั้งกฎหมาย เทคนิคการขับ สัญลักษณ์สากลที่คนขับต้องเข้าใจ ดังนั้นขับรถยนต์ไม่เป็นก็สามารถเรียนได้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

  1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
  2. อีเมล : [email protected]
  3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

02

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

03

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com