by admin

อบรม จป เทคนิค ลดราคา 50% หลักสูตรตามกฎหมายใหม่ 2566

จป.เทคนิคคือใคร

จป.เทคนิค คือใคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety Officer Technical Level) เป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ มักมาจากลูกจ้างที่เป็น จป.หัวหน้างาน ถูกแต่งตั้งและเข้าอบรมจป เทคนิคตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีฉบับล่าสุดประกาศออกมาคือ

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

เสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

หลักสูตรมาตรฐาน

เรียนเนื้อหาความปลอดภัยครบ 6 หมวดวิชา ระยะเวลา 5 วัน (30 ชั่วโมง)

คุณสมบัติวิทยากรตามกฎหมาย

วิทยากรของเรามีประสบการณ์สอนนาน 10 ปีและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ ทุกคน

มอบวุฒิบัตรผ่านอบรม

เมื่อผ่านการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียน

หลักสูตรอินเฮ้าส์

นัดอบรม จป คปอ ภายในองค์กร พร้อมเดินทาง 77 จังหวัด

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

จป.หัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

หลักสูตร จป บริหาร

จป.บริหาร

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

คปอ.

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของคณะความปลอดภัยฯ ในการทำงาน ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

ลงทะเบียน จอง อบรม จป. บุคคลทั่วไป

จอง อบรมได้แล้ววันนี้

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
10-11 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
11-12 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
6-7 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
4-5 ก.ค
คปอ
(2,300 บาท)
12-13 มิ.ย

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
10-11 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
27-28 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
24-25 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
17-21 มิ.ย
คปอ
(2,300 บาท)
11-12 มิ.ย

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
20-21 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
4-5 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
26-27 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
30-31 ก.ค
คปอ
(2,300 บาท)
29-30 พ.ค

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
21-22 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
21-22 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
19-20 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
19-20 มิ.ย
จป ชลบุรี

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,000 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,000 บาท)
19-20 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
24-28 มิ.ย
คปอ
(2,000 บาท)
21-22 มิ.ย
อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
15-16 ก.ค
คปอ
(2,300 บาท)
19-20 มิ.ย

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
11-12 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
9-10 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
6-7 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
11-12 ก.ค

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
(2,300 บาท)
28-29 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
24-25 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
26-27 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
26-27 มิ.ย

คลิกภาพเพื่อขยาย

องค์กรใดบ้างต้องมี จป.เทคนิค

หากสถานประกอบกิจการตามบัญชี 2 ของกฎกระทรวง ต้องมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 50 คน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่ประจำสถานประกอบกิจการภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีลูกจ้างครบตามจำนวนที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไม่ว่าจะระดับใดก็ตามสามารถขึ้นทะเบียนประจำสถานประกอบกิจการได้เพียงหนึ่งสถานประกอบกิจการเท่านั้น

คุณสมบัติของจป เทคนิค

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเป็น จป.เทคนิคได้ ถูกกำหนดไว้ในกฏกระทรวง 2565

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

โดยกำหนดให้จป.เทคนิคต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 • เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร
 • มีคุณสมบัติตามข้อ 18 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี ( สามารถดูได้ในกฎกระทรวง 2565)

กรณีพิเศษ !

หากใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคอยู่ก่อนที่กฎกระทรวง 2565 จะบังคับใช้ ก็สามารถเป็นต่อได้เลยโดยอัตโนมัติ แต่หากไม่มั่นใจว่าได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ก็สามารถสอบถามจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ได้

จป.เทคนิคมีหน้าที่อะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งหมดภายในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สถานประกอบกิจการเกิดความปลอดภัยในการทำงาน เราจะมาพูดทั้งในด้านกำหนดจากกฎหมายและการทำงานจริง

หน้าที่ตามกฎหมาย

ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดหน้าที่ด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคไว้ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบและเสนอแนะ ให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งอันตราย กำหนดมาตรการป้องกัน และขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 3. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 5. รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
 6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
หน้าที่จป.เทคนิค
เสนอแนะขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงาน

หน้าที่การทำงานจริง

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในทางปฏิบัติแล้ว หากสถานประกอบกิจการมี จป.เทคนิคเพียงคนเดียวที่เป็นตัวกลาง ในการดำเนินการด้านความปลอดภัยแล้ว จป.เทคนิค ยังต้องทำหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการทำงานด้วย เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 5ส เนื่องจาก 5ส เป็นพื้นฐานของความปลอดภัย งานตรวจสอบการทำงานหรือการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และอาจมีงานอื่นที่นายจ้างมอบหมายให้ทำเพิ่มเติม ตามหน้าที่ข้อที่ 6 อีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

 • 1) หลักสูตร จป หัวหน้างาน
 • 2) หลักสูตร จป บริหาร
 • 3) หลักสูตร คปอ

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มีวันหมดอายุ ก็ต่อเมื่อลูกจ้างลาออกจากองค์กรเดิมที่ได้ขึ้นทะเบียน จป เอาไว้โดยหากมีการสมัครงานในองค์กรใหม่ไม่สามารถนำวุฒิบัตรเก่ามาใช้ได้ต้องทำการอบรมและขึ้นทะเบียนกับองค์กรใหม่อีกครั้ง

ในส่วนของจป.เทคนิคจะไม่ได้กำหนดระดับการศึกษาเหมือนกับจป.เทคนิคขั้นสูงซึ่งหากผู้ที่ต้องการทำหน้าที่เป็นจป.เทคนิคและมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นสถานประกอบกิจการก็สามารถทำหนังสือแต่งตั้งให้เป็นจป.เทคนิคประจำสถานประกอบกิจการและแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายจ้างแต่งตั้ง

เราเปิดอบรม จป คปอ 2 แบบคือ

 1. แบบอินเฮ้าส์ : เราพร้อมเดินทางให้บริหารคุณถึงสถานที่ทั่วประเทศไทย ราคา 25,000 บาท ต่อรุ่น
 2. แบบบุคคลทั่วไป : เรามีศูนย์อบรมทั่ว 8 จังหวัดที่คุณสามารถเดินทางเข้าอบรม มีที่พักอยู่ใกล้เพื่อสะดวกต่อการเข้าพัก ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท/ท่าน

กฎกระทรวงยังกำหนดให้ นายจ้างต้องส่งรายงานผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ความลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 2 ครั้ง/ปี

 • ครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 30 มิถุนายน
 • ครั้งที่ 2 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ซึ่งแบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือว่าแบบจป.ท

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรมที่สูง

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน การทำงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน

02

อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม ปั้นจั่น

03

อบรมรถยก

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับรถยก งานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ 2564

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com