by admin

อบรมไฟฟ้า หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ลดราคา 50%

หลักสูตรการทำงานกับไฟฟ้า

หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทำงานกับไฟฟ้า ให้ช่างไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ช่างไฟฟ้าเรียนรู้เรื่องการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มทำงานจริง จึงได้กำหนดให้ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าต้องเข้าอบรมไฟฟ้าตามกฎหมาย

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

อบรมไฟฟ้าตามกฎหมาย คืออะไร

การปฏิบัติงานกับไฟฟ้า หากผู้ที่ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ จึงมีความจำเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น ได้ถูกกำหนดไว้ในข้อ 4 ของกฎกระทรวง ระบุไว้ดังนี้

ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อบรมไฟฟ้าตามกฎหมาย03
ใครบ้างต้องอบรมไฟฟ้าตามกฎหมาย01

ใครบ้างต้องอบรมไฟฟ้าตามกฎหมาย

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่ต้องฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าคือลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และได้ให้ความหมายไว้ว่า

“ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า หรือสายไฟฟ้า ซึ่งหากสถานประกอบกิจการมีลูกจ้างที่ทำงานในลักษณะเดียวกับที่กฎหมายกำหนดไว้ ก็ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Training

เรียนรู้การทำงานกับไฟฟ้า หลักสูตรสากล

เรียนรู้เทคนิคการการทำงาน ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ระบบโรงงานอุตสาหกรรม

วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ มีคุณสมบัติและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อมในการสอน

ระยะเวลาเข้าอบรม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรไฟฟ้า ใช้เวลา 1 วัน ( 3 ชั่วโมง) แบ่งเป็นทฤษฎีช่วงเช้า ปฏิบัติช่วงบ่าย

ราคาหลักสูตร

 • แบบอินเฮ้าส์ไม่เกิน 30 คน ราคา 13,500 บาท
 • แบบบุคคลทั่วไปราคา 1,800 บาท/ท่าน

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า กฎหมายการทำงาน รวมถึงการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม

เมื่อผ่านการทดสอบขับรถยก ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อใช้ยืนยันในการขออนุญาตขับขี่รถยก

ลงทะเบียนอบรมไฟฟ้า0.1

ลงทะเบียนอบรมไฟฟ้า
แบบบุคคลทั่วไป

google map

ปทุมธานี

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
ลงทะเบียน
อบรมไฟฟ้า 3 ชม.
14 ส.ค 67
1,800
อบรมไฟฟ้า 3 ชม.
13 ก.ย 67
1,800

เนื้อหาอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า ได้กำหนดไว้ใน “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” ได้กำหนดไว้ว่า ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

01

กฎหมายความปลอดภัย

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
- มาตรฐานการทำงานกับไฟฟ้า
- หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
- วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- ความเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า
- การตัดแยกระบบไฟฟ้า Lock out – Tag out
- การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน

02

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อร่างกาย
- เรียนการทำ CPR
- ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น

03

สาเหตุและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

- เรียนสาเหตุอันตรายจากไฟฟ้า
- แนวทางป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
- การประเมินความเสี่ยงการเกิดอันตราย
- เรียนรู้กรณีตัวอย่างการเกิดอันตราย

นอกจากหัวข้อที่กำหนดข้างต้นแล้ว หากลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น การทำงานบนที่สูง การทำงานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย อย่างการทำงานในที่อับอากาศ นายจ้างอาจจัดให้มีการฝึกอบรมหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นเพิ่มเติมจากที่กำหนดข้างต้น

ข้อกำหนดอบรมไฟฟ้า

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานกับไฟฟ้า มีข้อกำหนดตามกฎหมายดังนี้

 • ห้องจัดอบรมหนึ่งห้อง มีผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 60 คน และมีวิทยากรอย่างน้อย 1 คน
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตามหัวข้อวิชาที่กำหนด
 • ให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 • พร้อมอมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

นอกจากการจัดให้มีการฝึกอบรมแล้ว ต้องทำให้ถูกต้องตามข้อกำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากที่สุด

เมื่อเข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอย่างไร

เมื่อมีการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว นายจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้

 • จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการ
 • แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลา ที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยพื้นที่
 • การแจ้งดังกล่าวให้แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น

ในการดำเนินการหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เพราะหากเรามีการจัดฝึกอบรมแต่ไม่ดำเนินการแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ ก็ถือว่ายังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

อบรมการทำงานกับไฟฟ้า
แบบอินเฮ้าส์

เรียนรู้การทำงานไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ จากวิทยากรที่มีคุณสมบัติพร้อมตามกฎหมายกำหนด

13,500 บาท

ความสำคัญการอบรมหลักสูตรไฟฟ้า

การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้าง นายจ้างสามารถจัดฝึกอบรมเองได้ หากมีวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ หรือหากนายจ้างไม่สามารถจัดฝึกอบรมเองได้ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ฝึกอบรมดังกล่าวได้ ซึ่งคุณสมบัติของวิทยากรกำหนดไว้ในหมวด 3 วิทยากรฝึกอบรม ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ตามที่กำหนดไว้ว่า ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด

แต่หากลูกจ้างได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้ว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

02

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

03

อบรม จป เทคนิค

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

04

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com