by admin

บริการตรวจสอบอาคารประจำปี ตรวจสอบอาคารใหญ่ โดยวิศวกรมืออาชีพ ลดพิเศษ50%

ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทตามกฎหมาย

บริการตรวจสอบอาคาร ที่ครอบคลุมทั้งด้านสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง, ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ, ระบบประปา, ระบบดับเพลิง, และอื่น ๆ ตามมาตรฐาน วสท. และมาตรฐาน พรบ. ตรวจโดยวิศวกรที่ได้รับอนาญาตตามกฎหมาย พร้อมออกใบรับรองอาคารและข้อเสนอแนะหลังตรวจสอบ 

ทำไมต้องตรวจอาคาร

การตรวจสอบอาคาร เป็นการตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตึก ระบบอำนวยความสะดวกของอาคาร ให้มั่นใจว่าอยู่ในมาตรฐานกำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและอยู่อาศัยในอาคารนั้นๆ

ในการตรวจสอบเจ้าของอาคารต้องมีการจัดให้ตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบอาคาร 2 แบบคือ ตรวจสอบประจำปี (ทุก 1 ปี) และตรวจสอบใหญ่ (ทุก 5 ปี)  จากผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามกำหนด

บริการตรวจสอบอาคาร ของเราดีอย่างไร

อุปกรณ์ทำงานมีมาตรฐาน

อุปกรณ์ในการตรวจสอบของเรามีความทันสมัย และได้รับการรับรองสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ ตามกฎหมาย

ทีมตรวจสอบขอเราเป็น วิศวกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร ทุกคน

ออกใบรับรองการตรวจ

หลังการตรวจสอบอาคาร เราจะออกใบรับรองการตรวจสอบ ฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ

ผู้ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคาร ตึก ป้ายโฆษณา ลด50%

สามารถเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ตรวจอาคาร ประจำปี

01 : ตรวจสอบอาคารประจำปี

เป็นการตรวจสอบที่จะทำทุก 1 ปี โดยจะทำการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ตามที่ได้รับการจัดทำแผนการตรวจสอบในการตรวจสอบใหญ่

ตรวจอาคารใหญ่

02 : ตรวจสอบอาคารใหญ่

เป็นการตรวจสอบที่จะทำทุก 5 ปี โดยจะทำการตรวจสอบอาคาร อุปกรณ์ของอาคาร และทำแผนการปฏิบัติการบำรุงอาคาร , แผนการตรวจสอบอาคารประจำปี

รายการตรวจสอบอาคาร มีอะไรบ้าง

ทั้งการตรวจสอบประจำปี หรือตรวจสอบใหญ่ มีรายการตรวจสอบอาคาร 4 หัวข้อตามกฎหมายดังนี้

01

ตรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

- ตรวจการต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
- ตรวจการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
- ตรวจการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
- ตรวจการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
- ตรวจการชำรุดสึกหรอของอาคาร
- ตรวจการวิบัติของโครงสร้างอาคาร
- ตรวจการทรุดตัวของฐานราก

02

ตรวจระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

- ระบบลิฟต์
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบปรับอากาศ
- ระบบประปา
- ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบระบายน้ำฝน
- ระบบจัดการมูลฝอย
- ระบบระบายอากาศ

03

ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

- ระบบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
- เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
- ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
- ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
- ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้าดับเพลิง และหัวฉีดน้าดับเพลิง
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า

04

สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร

- ตรวจสมรรถนะของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
- ตรวจสมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
- ตรวจสมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
- แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
- แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

อาคาร 9 ประเภทที่ต้องตรวจสอบ ตามกฎหมาย

1. อาคารที่สูง
คือ อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไปนับจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงพื้นดาดฟ้าของอาคาร ถ้าเป็นอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา การวัดความสูงจะเริ่มนับจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปยังยอดผนังของชั้นสูงสุด
2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
คือ อาคารที่มีขนาดพื้นที่รวมกันของอาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่, ตึกสำนักงานพาณิชย์, หรือโรงแรมขนาดใหญ่ เป็นต้น
3. อาคารชุมนุมคน
คือ สิ่งก่อสร้างหรือส่วนหนึ่งของอาคารใช้เพื่อการชุมนุมของบุคคล มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หรือสามารถรองรับคนไม่น้อยกว่า 500 คนขึ้นไป
4. โรงมหรสพ
คือ สถานที่หรือส่วนหนึ่งของอาคาร ที่ใช้เพื่อการแสดงภาพยนตร์ ละคร ดนตรี หรือการแสดงอื่นๆ ที่เน้นความเรื่องราวหรือความบันเทิง
5. โรงแรม
กำหนดให้โรงแรมที่มีจำนวนห้อง 80 ห้องต่ออาคารขึ้นไปต้องตรวจสอบ
6. อาคารชุด
หมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยมีการแบ่งออกเป็นหน่วยที่แยกกันสําหรับแต่ละครอบครัว โดยมีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
7. อาคารโรงงาน
คือ โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ช้ัน และ มีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
8. ป้าย
หมายถึง สิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดหรือตั้งป้าย โดยมีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไปจากพื้นดิน หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป สำหรับป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารมีพื้นที่ตั้งอย่างน้อย 25 ตารางเมตรขึ้นไปต้องตรวจสอบ
9. สถานบริการ
คือ สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
Previous slide
Next slide
อาคารสูง
ห้องประชุม
โกดังโรงงาน
โรงแรม
ตึกสำนักงาน

อาคารของคุณ ควรเริ่มตรวจสอบเมื่อไหร่

 • อาคารใหม่ : หากอาคารของคุณก่อสร้างใหม่ เมื่อครบ 1 ปีจะตรวจทำการตรวจสอบโดยเริ่มจากการตรวจสอบใหญ่ก่อน
 • อาคารเก่า : อาคารที่สร้างก่อน การบังคับใช้กฎ กระทรวง พ.ศ. 2548 ให้ ตรวจสอบอาคารภายใน 2 ปี หลังกฎหมายประกาศ 

ประโยชน์ของการตรวจอาคาร

 1. เพิ่มความปลอดภัย: การตรวจสอบอาคารช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้อาศัยภายในอาคารได้ เช่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ หรือการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารเพื่อป้องกันเหตุตึกถล่ม

 2. เพิ่มความเชื่อถือของสิ่งก่อสร้าง: การตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาอาคารที่ดี เมื่ออาคารได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม จะเพิ่มความเชื่อถือและมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและผู้ลงทุนในอาคารนั้นๆ

 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย: ทำให้ทราบถึงความเสียหายและปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพ: การตรวจสอบอาคารช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานหรือความไม่สะดวกในการใช้งาน และนำมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและประหยัดพลังงาน

 5. ป้องกันการสูญเสีย: สามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ โดยการระบุปัญหาและแก้ไขไว้ทันเวลาจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียทางการเงินในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้มีประเภทการฝ่าฝืนที่แตกต่างกันออกไป

เอกสารและอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งจําเป็นในการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของอาคารอย่างถูกต้อง

1.ข้อมูลทั่วไปของอาคาร:

 • ชื่อและที่ตั้งของอาคาร
 • ประวัติของอาคาร
 • รายละเอียดเกี่ยวกับระบบต่างๆ ภายในอาคาร
 •  

2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6) หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ

3. แบบแปลนอาคาร:

 • แปลนพื้นทุกชั้นที่แสดงตำแหน่งและมิติของห้องต่างๆ และลักษณะการใช้งานของอาคาร
 • บริเวณที่ติดตั้งระบบอุปกรณ์ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และอุปกรณ์ควบคุมระบบ

4. เอกสารคู่มือ:

 • เช็คลิสต์และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร
 • มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร และมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันทางราชการ

5. อุปกรณ์ที่จําเป็นในการตรวจสอบอาคาร:

 • กล้องถ่ายรูป
 • ตลับเมตร
 • ไฟฉาย
 • ลูกดิ้ง
 • ระดับน้ำ
 • วัสดุที่ใช้วัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า
 •  
 1.  

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

บริการตรวจรับรองที่นิยม

เรามีประสบการณ์ในการตรวจสอบกว่า 100 รายการ พร้อมเครื่องมือที่มีมาตรฐาน สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ระบบไฟฟ้าในอาคาร บ้าน ตึก โรงงาน ตามมาตรฐานสากล

02

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

ตรวจสอบระบบดับเพลิง ทดสอบระบบปั๊มน้ำ โดยวิศวกรมืออาชีพ

03

ตรวจเครน

บริการตรวจเครน ปจ.1 ปจ.2 พร้อมออกรายงานโดยวิศวกรเครื่องกล

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com