by admin

ตรวจสอบระบบดับเพลิง
Fire pump system Inspection
โดยวิศวกรมืออาชีพ

ตรวจสอบระบบดับเพลิง ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิง มาตรฐานสากล

บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ เช่น ปั๊มดับเพลิง, ท่อส่งน้ำ, วาล์ว, และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ตามมาตรฐาน วสท. และ NFPA20 กำหนด พร้อมออกใบรับรองและข้อเสนอแนะในการแก้ไขระบบดับเพลิง จากวิศวกรมืออาชีพ

NFPA-LOGO

NFPA (National Fire Protection Association)

logo-วศท

มาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

ระบบดับเพลิง คืออะไร

ระบบดับเพลิง (Fire suppression system) เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและควบคุมเหตุการณ์ไฟไหม้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารพาณิชย์, อาคารที่พักอาศัย, โรงงาน, หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ ระบบนี้มักจะใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องสูบน้ำ, สายสปริงเกอร์, และสารที่สามารถดับเพลิงได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องตรวจสอบระบบดับเพลิง

เพลิงไหม้เป็นเหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นได้ทุกปี ซึ่งอาจเกิดขึ้นในทุกๆ สถานที่ตั้งแต่อาคารพาณิชย์ โรงงาน หรือสถานที่ประกอบกิจการต่างๆ

การติดตั้งและการตรวจสอบระบบดับเพลิงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่มีคนอาศัยหรือสถานที่ที่คนจำนวนมาก มีโอกาสที่จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อทรัพย์สิน ชีวิต และสุขภาพของผู้อาศัยและคนใกล้เคียงอีกด้วย ดังนั้นการตรวจสอบและรักษาระบบดับเพลิง เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงและส่งเสริมความปลอดภัย

บริการตรวจปั๊มน้ำดับเพลิง

บริการตรวจระบบดับเพลิงกับเราดีอย่างไร

อุปกรณ์ทำงานมีมาตรฐาน

อุปกรณ์ในการตรวจสอบของเรามีความทันสมัย และได้รับการรับรองสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ ตามกฎหมาย

ทีมตรวจสอบขอเราเป็น วิศวกรเครื่องกล มีใบกว. พร้อมประสบการณ์ตรวจสอบระบบดับเพลิงกว่า 1000 รายการ

ออกใบรับรองการตรวจ

หลังการตรวจสอบระบบดับเพลิง เราจะออกใบรายงานการตรวจสอบ ฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ

ทีมงานปฏิบัติการตรวจสอบระบบดับเพลิง

บริการตรวจสอบระบบดับเพลิงของเรา ลด50%

สามารถเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ตรวจระบบดับเพลิงประจำปี

01 : ตรวจระบบดับเพลิงประจำปี

บริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง

02 : บำรุงรักษา (PM)

ซ่อมแซมระบบท่อน้ำดับเพลิง

03 : ติดตั้ง ซ่อมแซม

รายการตรวจระบบดับเพลิง ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำ
(PERFORMANCE TEST)

บริการตรวจสอบของเราครอบคลุมการตรวจสอบดังรายการต่อไปนี้

ตรวจสอบระบบดับเพลิงและอุปกรณ์

− ตู้ควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิง (Control Fire Pump System)

− ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าทั้งระบบ

− ตรวจอุณหภูมิอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยเทคนิค Thermo Scan

− เช็คสวิทช์ไฟตามจุดต่างๆบนตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง

− เช็คสภาพหลอดไฟของระบบดับเพลิงและตู้ควบคุม

− ทดสอบการทำงานฟังก์ชั่นสั่งการ ของตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง

− เช็คการติดตั้งระบบดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

− ทดสอบระบบเปิด ปิดเครื่องดับเพลิง

− ประสิทธิภาพการทำงานของ Jockey Pump

− ตรวจสอบชุดล่อน้ำระบบดับเพลิง

ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง

− ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA20

− ทดสอบแรงดันน้ำดับเพลิงที่อัตราการไหลของน้ำ

− ทำกราฟแสดงผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับอัตราการไหล (Plot graph)

− พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข

อัตราการไหลของน้ำ ในเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ดีเป็นอย่างไร

อัตราการไหลของน้ำ ในระบบเป็นการตรวจวัดความสามารถของการส่งน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าหากมีการใช้งานจริงระบบเครื่องสูบน้ำจะสามารถดึงน้ำได้ไวและให้ปริมาณที่เพียงพอให้การดับเพลิงได้ 

โดยมาตรฐานอันตราการไหลของน้ำในระบบปั๊มดับเพลิงได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานสากล NFPA20 โดยต้องมีอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่ ร้อยละ 140 สามารถตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำในระบบดับเพลิงของคุณได้จาก การทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง (Performance Test) 

สถานที่ใดบ้างต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิง

การติดตั้งระบบดับเพลิงเป็นสิ่งที่สำคัญในสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้

ระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

1. โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานเป็นสถานที่มีผู้คนจำนวนมาก รวมถึงเครื่องจักรที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในการทำงาน จึงมีกฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการต้องมีการติดตั้งและตรวจสอบระบบตามมาตรฐานสากล

ข้อที่ 15 ของประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2522

อีกทั้งนายจ้างยังควรจัดการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และจัดการซ้อมอพยพเพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

2. อาคาร ตึก ห้องเช่า สำนึกงาน

กฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

1.อาคารที่มี 2 ชั้นขึ้นไป

จัดให้มีการตรวจระบบดับเพลิงและติดตั้งระบบดับเพลิงในอาคาร ต้องมีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร หรือควรมีมากกว่า 1 เครื่องในแต่ละชั้น ในส่วนของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง

2.อาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร และมีพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตร

ต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งต้อวมีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่องต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ขนาดของถังควรไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม และต้องมีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทุกชั้น

อาคารที่อยู่อาศัย
ตึกอาคาร

ประโยชน์การตรวจระบบดับเพลิง

 1. การรักษาความปลอดภัย: การตรวจสอบช่วยในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินในสถานที่ต่าง ๆ โดยการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะทำงานได้ตามประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดเพลิงไหม้

 2. ป้องกันอุบัติเหตุ: ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ต่าง ๆ และจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น

 3. ได้รับคความเชื่อมั่นในการได้รับการรับรอง: ในบางกรณี เช่น อาคารสูง หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เจ้าของสถานที่อาจต้องการให้ระบบดับเพลิงได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานดับเพลิง การตรวจระบบดับเพลิงเป็นขั้นตอนสำคัญในการรับรองดังกล่าว

 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย: การตรวจระบบดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอช่วยในการตรวจจับปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือการแก้ไขที่จะต้องทำในภายหลัง

 5. รักษามาตรฐาน: การตรวจระบบดับเพลิงช่วยในการรักษามาตรฐานของอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด

 6. การป้องกันความเสียหายต่อธุรกิจ: การมีระบบดับเพลิงที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินและการสะดุดกับกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางที่ลบได้ถ้ามีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นในสถานที่นั้น การลดความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาว

คำถามที่พบบ่อย

ในปัจจุบันมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ 2 อย่างเมื่อพูดถึงการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยมาตรฐานเหล่านี้คือ มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก

1.มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสถาบันชั้นนำในด้านวิศวกรรมและเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมไทย มีการกำหนดเกณฑ์และกระบวนการตรวจสอบที่เน้นไปที่เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้ในประเทศไทย

2. NFPA เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการป้องกันและดับเพลิง มีมาตรฐานที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงและความปลอดภัยในงานต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในระดับนานาชาติ มาตรฐานเหล่านี้มีความเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบดับเพลิงอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ Fire Pump ได้ผลลัพธ์ที่ชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและความดัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางเทคนิค จำเป็นต้องมั่นใจว่าค่าความดันที่ได้จากการทดสอบมีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับ 95% ของข้อมูลที่ได้รับจากการทดสอบในขณะรับมอบงานหรือข้อมูลจาก Name Plate ของ Fire Pump

ในการตรวจสอบระบบดับเพลิง มีระยะเวลาการตรวจสอบแตกต่างกันตามอุปกรณ์ดังนี้

 1. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับเครื่องด้วยเครื่องยนต์จะถูกทดสอบเพื่อดูสภาพการเดินเครื่องทุกสัปดาห์ ส่วนที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจะทดสอบการเดินเครื่องทุกเดือน

 2. การทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดันของเครื่องสูบน้ำจะทำทุกปี

 3. การตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงจะดำเนินการทุกเดือน

 4. การตรวจสอบหัวดับเพลิงนอกอาคารจะทำทุกเดือน และการทดสอบเปิด-ปิดจะดำเนินการทุกปี และการบำรุงรักษาจะทำทุกครึ่งปี

 5. การตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิงจะดำเนินการทุกเดือน และสภาพของถังน้ำจะตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง

 6. การตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีดจะทำเดือนละครั้ง

 7. การทดสอบMain drain จะดำเนินการทุก 3 เดือน การทดสอบมาตรวัดความดันจะดำเนินการทุก 5 ปี การทดสอบหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะทำทุก 50 ปี

 8. การทดสอบสัญญาณวาล์วจะดำเนินการทุก 3 เดือน การทดสอบสวิตช์ตรวจการไหลของน้ำจะทำทุก 3 เดือน และการล้างท่อจะดำเนินการทุก 5 ปี

 9. การตรวจสอบวาล์วควบคุมจะทำทุกสับดาห์ การตรวจสอบอุปกรณ์ล็อกวาล์วจะทำทุกเดือน และการตรวจสอบสวิทซ์สัญญาณปิด-เปิดวาล์วจะทำทุกเดือน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

บริการตรวจรับรองที่นิยม

เรามีประสบการณ์ในการตรวจสอบกว่า 100 รายการ พร้อมเครื่องมือที่มีมาตรฐาน สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ระบบไฟฟ้าในอาคาร บ้าน ตึก โรงงาน ตามมาตรฐานสากล

02

ตรวจเครน

บริการตรวจเครน ปจ.1 ปจ.2 พร้อมออกรายงานโดยวิศวกรเครื่องกล

03

ตรวจระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุ พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ให้ทำงานเป็นปกติ

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com