by admin

อบรม คปอ หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯในการทำงาน ลด 50%

คปอ คืออะไร

คปอ. ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

คปอ. คือ กลุ่มบุคคลที่สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน โดยที่พวกเขาต้องได้รับการอบรมตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งมาจากการถูกเลือกแต่งตั้งโดยการเลือกตั้งตามสัดส่วนของลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง โดยมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายอยู่ในคณะนี้ จำนวนต่างกันไปตามจำนวนพนักงานในองค์กร

คปอ คืออะไร

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายล่าสุด

หลักสูตรมาตรฐาน

เรียนเนื้อหาความปลอดภัยครบ 3 หมวดวิชา ระยะเวลา 2 วัน (12 ชั่วโมง)

คุณสมบัติวิทยากรตามกฎหมาย

วิทยากรของเรามีประสบการณ์สอนนาน 10 ปีและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ ทุกคน

มอบวุฒิบัตรผ่านอบรม

เมื่อผ่านการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียน

3.หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย

หลักสูตรอินเฮ้าส์

นัดอบรม จป คปอ ภายในองค์กร พร้อมเดินทาง 77 จังหวัด

จป.หัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

5.จป.บริหาร

จป.บริหาร

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

คปอ.

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของคณะความปลอดภัยฯ ในการทำงาน ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

ลงทะเบียน จอง อบรม จป. บุคคลทั่วไป

จอง อบรมได้แล้ววันนี้

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
11-12 ก.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
15-16 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
4-5 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
6-7 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
15-16 ก.ค

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
10-11 ก.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
8-9 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
24-25 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
17-21 มิ.ย
คปอ
(2,300 บาท)
8-9 ก.ค

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
23-24 ก.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
22-23 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
26-27 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
30-31 ก.ค
คปอ
(2,300 บาท)
9-10 ส.ค

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
21-22 ส.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
16-17 ต.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
18-19 ต.ค
คปอ
(2,300 บาท)
19-20 มิ.ย
จป ชลบุรี

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,000 บาท)
8-9 ก.ค
จป บริหาร
(2,000 บาท)
19-20 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
24-28 มิ.ย
คปอ
(2,000 บาท)
21-22 มิ.ย
อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
15-16 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
14-15 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
17-18 ก.ค

กรกฎาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
10-11 ก.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
9-10 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
10-11 ก.ย
คปอ
(2,300 บาท)
11-12 ก.ค

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
(2,300 บาท)
28-29 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
24-25 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
26-27 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
26-27 มิ.ย

ข้อกำหนดการอบรม

ในการอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ มีข้อกำหนดจัดอบรมดังนี้

 • แจ้งกำหนดการอบรมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการจัด
 • จัดให้มีเอกสารประกอบการอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดตามหลักสูตร
 • จัดให้ห้องอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 60 คนต่อวิทยากร 1 คน
 • จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรที่กำหนด
 • จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
 • ออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

" ศูนย์ฝึกอบรม จป ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมาย "

คปอ. ต้องอบรมเกี่ยวกับอะไรบ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ จป.หัวหน้างาน ได้ถูกกำหนดไว้ ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2565 ข้อ 43 โดยกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้ 3 หมวดวิชา เวลาอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ใช้ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • (ข) แนวคิดการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • (ค ) หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
 • (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) การจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • (ข) การจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย จากการทำงานของลูกจ้าง
 • (ค) การจัดทำระบบการรายงาน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สภาพการทำงานของลูกจ้าง
 • (ง) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • (จ) การพิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • (ฉ) การสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • (ช) การพิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • (ซ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • (ฌ) การประชุมและการติดตามงาน

โดยการอบรมจะเน้นในหมวดวิชาที่ 3 เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบรมถึง 6 ชั่วโมง เพื่อให้คณะกรรมการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน

คลิกภาพเพื่อขยาย

องค์กรต้องแต่งตั้ง คปอ. เมื่อใด

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

ระบุว่าประเภทองค์กรที่จัดอยู่ในบัญชี 1,2 และ 3 เมื่อมีลูกจ้างครบตามกำหนดต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีจำนวนพนักงานต่อจำนวน คปอ. ดังนี้

 • พนักงาน 50-99 คน ต้องมีจำนวน คปอ. ไม่น้อยกว่า 5 คน
 • พนักงาน 100-499 คน ต้องมีจำนวน คปอ. ไม่น้อยกว่า 7 คน
 • พนักงาน 500 คนขึ้นไป ต้องมีจำนวน คปอ. ไม่น้อยกว่า 11 คน

เมื่อผ่านการอบรม ต้องดำเนินการอย่างไรต่อ

หลังจากมีการจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายจ้างต้องแจ้งผลการอบรม คปอ. ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 30 วันนับจากอบรมเสร็จ โดยหนังสือแจ้งผลการอบรมต้องมีรายการและเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ และที่ตั้งสถานประกอบกิจการของนายจ้าง
 • กำหนดการอบรมที่มีการลงลายมือชื่อของวิทยากรในแต่ละหัวข้อวิชา
 • สำเนาใบรับรองของผู้ผ่านการอบรม
11.เลือกศูนย์ฝึกอบรมอย่างไร

เลือกศูนย์ฝึกอบรมอย่างไร

หากนายจ้างไม่สามารถจัดฝึกอบรมเองได้ ให้นายจ้างส่งลูกจ้างที่รับตำแหน่ง คณะกรรมการความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แต่หากนายจ้างต้องการจัดฝึกอบรมเอง ก็สามารถดูคุณสมบัติของวิทยากร คปอ. ที่สามารถอบรมได้ ซึ่งกำหนดไว้ใน หมวด2 ข้อ 4 ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2565

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

 • 1) หลักสูตร จป หัวหน้างาน
 • 2) หลักสูตร จป บริหาร
 • 3) หลักสูตร คปอ

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เราเปิดอบรม จป คปอ 2 แบบคือ

 1. แบบอินเฮ้าส์ : เราพร้อมเดินทางให้บริหารคุณถึงสถานที่ทั่วประเทศไทย ราคา 25,000 บาท ต่อรุ่น
 2. แบบบุคคลทั่วไป : เรามีศูนย์อบรมทั่ว 8 จังหวัดที่คุณสามารถเดินทางเข้าอบรม มีที่พักอยู่ใกล้เพื่อสะดวกต่อการเข้าพัก ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท/ท่าน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรมที่สูง

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน การทำงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน

02

อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม ปั้นจั่น

03

อบรมรถยก

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับรถยก งานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ 2564

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com