by admin

อบรมความปลอดภัย 6 ชม. สำหรับพนักงานใหม่ตามกฎหมายลด 50%

ฝึกอบรม — อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ลูกจ้างใหม่

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง

จัดโปรโมชั่นลด 50%

หลักสูตร ONLINE

เรียนกับ จป วิชาชีพ หลักสูตร อินเฮ้าส์

หลักสูตร 6 ชั่วโมง เรียนรู้กฎหมายด้านความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ วิธีการทำงานอย่างปลอดภัย

1 รุ่นไม่เกิน 40 ท่าน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

เพิ่มเพื่อน

ลงทะเบียนอบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง

แบบบุคคลทั่วไป เปิดจังหวัดปทุมธานี (รังสิต) และ ชลบุรี (บางแสน)

google map

ปทุมธานี

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
ลงทะเบียน
พนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
24 มิ.ย 67
1,500
พนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
10 ก.ค 67
1,500
google map

ชลบุรี

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
ลงทะเบียน
พนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
19 ก.ค 67
1,500
พนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
13 ส.ค 67
1,500

รายละเอียดการจัดอบรมความปลอดภัย

ทำไมต้องอบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ 6 ชม.

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงานทุกคนในสถานประกอบกิจการ นอกจากเพื่อความปลอดภัยในการทำงานแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตนเองด้านความปลอดภัย

เพราะหากทุกคนในสถานประกอบกิจการรู้หน้าที่ด้านความปลอดภัยของตนเอง ก็จะส่งผลให้สถานประกอบกิจการเกิดความปลอดภัย และไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการกระทำที่ไม่ปลอดดภัย

ใครบ้างต้องอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดผู้เข้าอบรมดังนี้

8.ลูกจ้างใหม่

ลูกจ้างเข้ามาทำงานใหม่

9.ลูกจ้างทั่วไป

ลูกจ้างทั่วไป

จะเห็นว่า กฎหมายใช้คำว่าลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ นั่นหมายความว่า ลูกจ้างทุกคนของสถานประกอบกิจการ ต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ ซึ่งหากเป็นพนักงานเข้างานใหม่คงไม่ติดปัญหาอะไร เพราะเราสามารถอบรมตามหลักสูตรนี้ได้เลยในวันที่เข้างาน แต่สำหรับลูกจ้างที่เข้าทำงานมานานแล้ว และมีจำนวนมาก อาจจะต้องจัดทำแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ จนครบทั้งสถานประกอบกิจการ

01

กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ และลูกจ้างทั่วไป

เข้าอบรมเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อ

(1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

(2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

(3) คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง

*** สำหรับลูกจ้างที่ผ่านการอบรมตามวรรค 1 จากสถานประกอบกืจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะ (3) เท่านั้น ”

10.พนักงานใหม่.
02

กรณีลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายที่ต่างไปจากเดิม

เข้าอบรมเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อ

(1) ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน มีระยะเวลาฝึกอบรม 1ชั่วโมง 30 นาที

(2) คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีระยะเวลาฝึกอบรม 1ชั่วโมง 30 นาที

แต่หากพนักงานใหม่ที่รับเข้าผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบกิจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะข้อบังคับว่าด้วยความลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เท่านั้น

11.คุณสมบัติวิทยากร-585x585

ใครสามารถเป็นวิทยากรอบรมได้

คุณสมบัติของวิทยากรฝึกอบรม ถูกกำหนดไว้ในหมวด 3 วิทยากรฝึกอบรม ในประกาศกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่ถ้านายจ้างไม่สามารถฝึกอบรมเองได้ สามารถส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

ถ้าไม่อบรมมีความผิดหรือไม่

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 ให้

นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มการทำงาน

จากข้อกำหนดข้างต้นหากนายจ้างไม่ปปฏิบัติตามมาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กันยายน 2566 โดยมีข้อที่เกี่ยวข้องคือ

  • ข้อที่ 7หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง

  • ข้อที่ 8 หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายกับลูกจ้างแตกต่างไปจากเดิม มีระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง
  • ข้อที่ 10 ใครที่ผ่านการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน หรือ อบรม จป บริหาร หรือเป็น จป บริหาร ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554 ถือว่าผู้นั้นได้ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือ บริหารตามประกาศนี้

ต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างที่ผ่านการอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อวิทยากรเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการ สำหรับให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ในหลักสูตรพนักงานใหม่ 6 ชม. เราเปิดอบรม 2 แบบ คือ

  • 1) แบบอินเฮ้าส์ : สามารถติดต่อจองวันอบรมผ่านทาง แชทไลน์ หรืออีเมล : [email protected]
  • 2) แบบบุคคลทั่วไป : สามารถเข้าอบรมได้ผ่านการลงทะเบียนหน้าเว็บไซส์ ซึ่งสามารถเลือกลงทะเบียนตามวันสะดวกเข้าอบรมได้เลยค่ะ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

  1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
  2. อีเมล : [email protected]
  3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

02

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

03

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com