by admin

อบรมความปลอดภัย 6 ชม. สำหรับพนักงานใหม่ตามกฎหมายลด 50%

ฝึกอบรม — อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ลูกจ้างใหม่

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง

จัดโปรโมชั่นลด 50%

หลักสูตร ONLINE

เรียนกับ จป วิชาชีพ หลักสูตร อินเฮ้าส์

หลักสูตร 6 ชั่วโมง เรียนรู้กฎหมายด้านความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ วิธีการทำงานอย่างปลอดภัย

มอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

เพิ่มเพื่อน

ใครบ้างต้องอบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงานทุกคนในสถานประกอบกิจการ นอกจากเพื่อความปลอดภัยในการทำงานแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตนเองด้านความปลอดภัย เพราะหากทุกคนในสถานประกอบกิจการรู้หน้าที่ด้านความปลอดภัยของตนเอง ก็จะส่งผลให้สถานประกอบกิจการเกิดความปลอดภัย และไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการกระทำที่ไม่ปลอดดภัย

อบรมความปลอดภัย 6 ชม คืออะไร

ใครบ้างต้องอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง

การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป และ ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดว่า

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง 

จะเห็นว่า กฎหมายใช้คำว่าลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ นั่นหมายความว่า ลูกจ้างทุกคนของสถานประกอบกิจการ ต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ ซึ่งหากเป็นพนักงานเข้างานใหม่คงไม่ติดปัญหาอะไร เพราะเราสามารถอบรมตามหลักสูตรนี้ได้เลยในวันที่เข้างาน แต่สำหรับลูกจ้างที่เข้าทำงานมานานแล้ว และมีจำนวนมาก อาจจะต้องจัดทำแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ จนครบทั้งสถานประกอบกิจการ 

อบรมความปลอดภัยลูกจ้างใหม่

6 ชั่วโมง ต้องอบรมอะไรบ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย

(1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

(2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

(3) คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมงสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการอบรมตามวรรค 1 จากสถานประกอบกืจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะ (3) เท่านั้น ”

ข้อ 8 หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายกับลูกจ้างแตกต่างไปจากเดิม มีระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยหัวข้อวิชา

(1) ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน มีระยะเวลาฝึกอบรม 1ชั่วโมง 30 นาที

(2) คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีระยะเวลาฝึกอบรม 1ชั่วโมง 30 นาที

ข้อ 10 ใครที่ผ่านการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน หรือ อบรม จป บริหาร หรือเป็น จป บริหาร ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554 ถือว่าผู้นั้นได้ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือ บริหารตามประกาศนี้

แต่หากพนักงานใหม่ที่รับเข้าผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบกิจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะข้อบังคับว่าด้วยความลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เท่านั้นซึ่งในการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยดังกล่าว  มีข้อกำหนดดังนี้

  • จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร
  • ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้อง มีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 60 คน
  • มีการวัดผลและประเมินผล
  • ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน มีอะไรบาง

ต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างที่ผ่านการอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อวิทยากรเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการ สำหรับให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

อบรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ใครสามารถเป็นวิทยากรอบรมได้

คุณสมบัติของวิทยากรฝึกอบรม ถูกกำหนดไว้ในหมวด 3 วิทยากรฝึกอบรม ในประกาศกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่ถ้านายจ้างไม่สามารถฝึกอบรมเองได้ สามารถส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

ถ้าไม่อบรมมีความผิดหรือไม่

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 ให้

นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย 

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มการทำงาน

จากข้อกำหนดข้างต้นหากนายจ้างไม่ปปฏิบัติตามมาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุป

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านความปลอดภัย ที่ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับการอบรม อาจมีความแตกต่างกันในส่วนของหัวข้อวิชาที่ต้องอบรม ตามระดับของลูกจ้าง แต่ทุกหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการ

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2022  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com