by admin

อบรมความปลอดภัย 6 ชม. สำหรับพนักงานใหม่ตามกฎหมายลด 50%

ฝึกอบรม — อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ลูกจ้างใหม่

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง

ลด 50% - มีนาคม 2566

หลักสูตร ONLINE

เรียนกับ จป วิชาชีพ หลักสูตร อินเฮ้าส์

หลักสูตร 6 ชั่วโมง เรียนรู้กฎหมายด้านความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ วิธีการทำงานอย่างปลอดภัย

มอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

เพิ่มเพื่อน

ใครบ้างต้องอบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงานทุกคนในสถานประกอบกิจการ นอกจากเพื่อความปลอดภัยในการทำงานแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของตนเองด้านความปลอดภัย เพราะหากทุกคนในสถานประกอบกิจการรู้หน้าที่ด้านความปลอดภัยของตนเอง ก็จะส่งผลให้สถานประกอบกิจการเกิดความปลอดภัย และไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการกระทำที่ไม่ปลอดดภัย

อบรมความปลอดภัย 6 ชม คืออะไร

ใครบ้างต้องอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง

การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป และ ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดว่า

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง 

จะเห็นว่า กฎหมายใช้คำว่าลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ นั่นหมายความว่า ลูกจ้างทุกคนของสถานประกอบกิจการ ต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ ซึ่งหากเป็นพนักงานเข้างานใหม่คงไม่ติดปัญหาอะไร เพราะเราสามารถอบรมตามหลักสูตรนี้ได้เลยในวันที่เข้างาน แต่สำหรับลูกจ้างที่เข้าทำงานมานานแล้ว และมีจำนวนมาก อาจจะต้องจัดทำแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ จนครบทั้งสถานประกอบกิจการ 

อบรมความปลอดภัยลูกจ้างใหม่

6 ชั่วโมง ต้องอบรมอะไรบ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย

  • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที
  • กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที
  • ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง 

แต่หากพนักงานใหม่ที่รับเข้าผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบกิจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะข้อบังคับว่าด้วยความลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เท่านั้นซึ่งในการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยดังกล่าว  มีข้อกำหนดดังนี้

  • จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร
  • ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้อง มีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 60 คน
  • มีการวัดผลและประเมินผล
  • ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน มีอะไรบาง

ต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างที่ผ่านการอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อวิทยากรเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการ สำหรับให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

อบรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ใครสามารถเป็นวิทยากรอบรมได้

คุณสมบัติของวิทยากรฝึกอบรม ถูกกำหนดไว้ในหมวด 3 วิทยากรฝึกอบรม ในประกาศกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่ถ้านายจ้างไม่สามารถฝึกอบรมเองได้ สามารถส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

ถ้าไม่อบรมมีความผิดหรือไม่

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 ให้

นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย 

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มการทำงาน

จากข้อกำหนดข้างต้นหากนายจ้างไม่ปปฏิบัติตามมาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุป

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านความปลอดภัย ที่ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับการอบรม อาจมีความแตกต่างกันในส่วนของหัวข้อวิชาที่ต้องอบรม ตามระดับของลูกจ้าง แต่ทุกหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการ

เพิ่มเพื่อน

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

Copyright @2022  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com