by admin

อบรม สารเคมี ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย การเก็บกู้สารเคมี ลด 50%

อบรม สารเคมี เรียนรู้วิธีการทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย

อบรมความปลอดภัยสารเคมีเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ซึ่งสารเคมีนั้นมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา รอบตัวในปัจจุบันทุกอย่างตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านของเราไปจนถึงการนำสารเคมีมาใช้ในอุตสาหกรรมที่ทำงานของเรา ส่วนผสมที่อาจเป็นอันตราย และ มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ หากผู้นำมาใช้งานนั้นไม่รู้ถึงวิธีการจัดเก็บสารเคมี การใช้งาน อย่างถูกวิธี

อบรมสารเคมี สำคัญอย่างไร

ในสภาพแวดล้อมการทำงาน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าพนักงานทุกคนที่ทำงานกับสารเคมีนั้นมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น หรือ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เราจะต้องแน่ใจว่าได้มีการจัดการ และ ใช้งานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน

สิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ที่จัดให้กับพนักงานทุกคนที่อาจสัมผัสกับสารเคมีอันตรายในการทำงาน นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ สามารถใช้ขั้นตอนที่เป็นเอกสาร เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน WO การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมี และการรณรงค์โปสเตอร์เพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี 

อบรมเพื่อให้พนักงานเราทำงานให้ถูกต้องและปลอดภัย ดีกว่ามาอบรมสารเคมีหลักงจากที่เกิดอุบัติเหตุและมีการศูนย์เสียไปแล้วค่อยมาอบรมให้กับพนักงาน

จัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง
Training

เรียนรู้การจัดจำแนก และเก็บกู้สารเคมี

เรียนรู้เทคนิคการจัดเก็บ และวิธีการปฏิบัติเมื่อมีสารเคมีรั่วไหลมืออาชีพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกด้านสารเคมีในอุตสาหกรรม

วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ มีคุณสมบัติและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อมในการสอน

ระยะเวลาเข้าอบรม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรเคมี ใช้เวลา 1 วัน ( 6 ชั่วโมง) แบ่งเป็นทฤษฎีช่วงเช้า ปฏิบัติช่วงบ่าย

ราคาหลักสูตร

 • แบบอินเฮ้าส์ไม่เกิน 30 คน ลดราคา 50%
 • (หลักสูตรไทย / หลักสูตรอังกฤษ)

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กฎหมายการจัดเก็บ วิธีการจัดจำแนกประเภทสารเคมี การวางแผนปฏิบัติการป้องกันสารเคมีรั่วไหลและกำจัดอย่างถูกต้อง

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม

เมื่อผ่านการทดสอบอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อใช้ยืนยันผ่านหลักสูตร

อบรมการทำงานกับสารเคมี อบรมเก็บกู้สารเคมี

โทรศัพท์ : (064) – 958 – 7451

จัดโปรโมชั่น อินเฮ้าส์ 50%

หลักสูตรการทำงานกับสารเคมี

เสริมสร้างความเข้าใจถึงความอันตรายของการทำงานกับสารเคมี รู้วิธีการใช้เครื่องมือป้องกัน การจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรมความปลอดภัยด้านสารเคมี

GHS
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำงานกับสารเคมี
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมี

การฝึกอบรม สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ :

หลักสูตรที่ออกแบบมาโดยการตัดให้มีการพูดคุยสอบถามได้ตลอดเวลากับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร การเรียนการสอนมีการนำเสนอตัวอย่างเหตุการณ์สารเคมี ในชีวิตจริง มีการสาธิตฝึกปฏิบัติจริง เช่น การสวมชุด PPE หรือ การจัดการกับการหกรั่วไหล การเก็บกู้สารเคมี เป็นต้น

ใครบ้างต้องอบรมการทำงานกับสารเคมี

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดผู้เข้าอบรมดังนี้

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับหัวหน้างาน

ระดับหัวหน้างาน

ผู้ส่งออกและนำเข้าสารเคมี

ผู้ส่งออกและนำเข้าสารเคมี

โดยกฎข้อบังคับนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันได้อย่างถูกต้อง เข้าใจถึงความอันตรายและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถยับยั้งได้ทันก่อนเกิดเป็นเหตุอันตรายที่จะสร้างความเสียภายในวงกว้าง 

7 แนวทางความปลอดภัยสารเคมีทั่วไป

 1. ดูแลรักษาสถานที่ให้เป็นระเบียบและเป็นระเบียบ
 2. สื่อสารอันตรายกับทุกคนในโรงงาน
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
 4. ใช้การควบคุมทางวิศวกรรม
 5. ใช้ PPE ตามความจำเป็นหรือจำเป็น
 6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับสารเคมีอันตรายสูง
 7. เตรียมพร้อมสำหรับอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย

คำว่า “สารเคมีอันตราย” หมายถึง ธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมตามบัญชีรายชื่อที่อธิบดีประกาศกำหนด มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ เส้นใย ฝุ่นละออง ไอ หรือฟูม และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้:

 • (๑) มีความพิษ สามารถกัดกร่อน และระคายเคือง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ การก่อให้เกิดมะเร็ง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือสุขภาพอนามัย หรือสามารถทำให้เกิดความตายได้
 • (๒) เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง เช่น เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้.

ในการจัดจำแนกประเภทสารเคมี ที่สามารถเข้าใจความหมายเหมือนกันในระดับสากล แบ่งออกเป็น 10 ประเภท

 1. ประเภทวัตถุระเบิด (Explosives)
 2. ประเภทก๊าซไวไฟ (Flammable Gases)
 3. ประเภทก๊าซออกซิไดซ์ (Oxidizing Gases)
 4. ประเภทก๊าซภายใต้ความดัน (Gas Under Pressure)
 5. ประเภทความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)
 6. ประเภทสารกัดกร่อน (Corrosive Substances)
 7. ประเภทสารที่ให้เกิดอันตรายกับทางเดินหายใจหรือผิวหนัง (Respiratory or skin sensitization)
 8. ประเภทความเป็นพิษเฉียบพลัน-เป็นอันตราย (Acute Toxicity-harmful)
 9. ประเภทความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ (Hazard the Aquatic Environment)

การอบรมเกี่ยวกับสารเคมีมีข้อดีมากมายที่ส่งผลต่อผู้เข้าอบรมและองค์กรดังนี้:

 1. เพิ่มความรู้และความเข้าใจ: การอบรมช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลกระทบของสารเคมี ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับวิธีใช้และการจัดการสารเคมีได้ดี

 2. ป้องกันอุบัติเหตุ: การอบรมสารเคมีช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้อง

 3. การป้องกันสุขภาพ: การเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีช่วยให้ผู้เข้าอบรมรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น และมีการป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน

 4. สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย: การอบรมช่วยให้องค์กรเข้าทราบถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี และเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

 5. สร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่ปลอดภัย: การอบรม ช่วยสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทำให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับพนักงานทุกคน

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

02

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

03

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com