by admin

อบรม จป หัวหน้างาน ลดราคา 50% หลักสูตรตามกฎหมายใหม่ 2566

จป.หัวหน้างาน ต้องอบรมอะไรบ้าง

จป.หัวหน้างาน คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง

ซึ่งหากเรามีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานในสถานประกอบกิจการจะต้องมีตำแหน่งเป็น จป.หัวหน้างานโดยอัตโนมัติแต่ก่อนที่จะเป็น จป.หัวหน้างาน อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องได้รับการฝึกอบรม จป หัวหน้างานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยและเมื่อได้รับการแต่งตั้งและผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนายจ้างต้องแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้มีจป.หัวหน้างานถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จป หัวหน้างานต้องผ่านการอบรมอะไรบ้าง

จป.หัวหน้างาน ต้องผ่านการอบรมอะไรบ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ จป.หัวหน้างาน ได้ถูกกำหนดไว้ ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานไว้ 4 หมวด ดังนี้

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างระดับหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จป หัวหน้างาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงานระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

 • การตรวจความปลอดภัย
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และการเฝ้าสังเกตงาน
 • การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

อบรม จป หัวหน้างาน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
 • การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยาศาสตร์
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

และหากสถานประกอบกิจการรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานเข้ามาใหม่ และมีหลักฐานว่าผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะหมวดวิชาที่ 4 เท่านั้น ซึ่งในฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานทั้ง 4 หมวดวิชารวมกันแล้วจะเท่ากับ 12 ชั่วโมงซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมตลอดระยะเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

อบรม จป.หัวหน้างาน มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

อบรม จป.หัวหน้างาน มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

ในการอบรม จป.หัวหน้างาน ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีข้อกำหนดในการฝึกอบรมดังนี้

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร จำนวน 12 ชั่วโมง
 • ในการฝึกอบรมหนึ่งห้องต้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน
 • ต้องมีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

นอกจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว นายจ้างต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างที่ผ่าน

การอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมทั้งลายมือชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงานด้วย 

ใครสามารถอบรม จป.หัวหน้างานได้บ้าง

ใครสามารถอบรม จป.หัวหน้างานได้บ้าง

หากนายจ้างไม่สามารถจัดฝึกอบรมเองได้ ให้นายจ้างส่งหัวหน้างาน เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดหรือยอมรับ หรือที่เราเข้าใจกันว่า หน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยแล้ว

แต่หากนายจ้างต้องการจัดฝึกอบรมเอง ก็สามารถดูคุณสมบัติของวิทยากรที่สามารถอบรมได้ ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด 3 วิทยากรฝึกอบรม ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สรุป

หากลูกจ้างระดับหัวหน้างานไม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเป็น จป.หัวหน้างานได้ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างระดับหัวหน้างานเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่นายจ้างแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

และหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักสูตรทั่วไป

หลักสูตรที่สูง

เพิ่มเพื่อน

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

Copyright @2022  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com