by admin

อบรม จป หัวหน้างาน ลดราคา 50% หลักสูตรตามกฎหมายใหม่ 2566

จป. หัวหน้างานคือใคร

จป.หัวหน้างาน คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง

ซึ่งหากเรามีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานในสถานประกอบกิจการจะต้องมีตำแหน่งเป็น จป.หัวหน้างานโดยอัตโนมัติแต่ก่อนที่จะเป็น จป.หัวหน้างาน อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องได้รับการฝึกอบรม จป หัวหน้างานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยและเมื่อได้รับการแต่งตั้งและผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนายจ้างต้องแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้มีจป.หัวหน้างานถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานรู้อะไรบ้าง

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่

หลักสูตรมาตรฐาน

เรียนเนื้อหาความปลอดภัยครบ 4 หมวดวิชา ระยะเวลา 2 วัน (12 ชั่วโมง)

คุณสมบัติวิทยากรตามกฎหมาย

วิทยากรของเรามีประสบการณ์สอนนาน 10 ปีและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ ทุกคน

มอบวุฒิบัตรผ่านอบรม

เมื่อผ่านการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียน

คอร์สเรียน จปหัวหน้างาน

หลักสูตรอินเฮ้าส์

นัดอบรม จป คปอ ภายในองค์กร พร้อมเดินทาง 77 จังหวัด

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

จป.หัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

หลักสูตร จป บริหาร

จป.บริหาร

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

คปอ.

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของคณะความปลอดภัยฯ ในการทำงาน ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

ลงทะเบียน จอง อบรม จป. บุคคลทั่วไป

จอง อบรมได้แล้ววันนี้

พฤษภาคม – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
7-8 พ.ค
จป บริหาร
6-7 พ.ค
คปอ
9-10 พ.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

เมษายน – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
8-9 พ.ค
จป บริหาร
23-24 พ.ค
คปอ
29-30 เม.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

พฤษภาคม – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
23-24 พ.ค
จป บริหาร
27-28 พ.ค
คปอ
16-17 พ.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
21-22 มิ.ย
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
คปอ
19-20 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ชลบุรี

พฤษภาคม – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
17-18 พ.ค
จป บริหาร
23-24 พ.ค
คปอ
20-21 พ.ค

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

เมษายน – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
20-21 พ.ค
จป บริหาร
20-21 พ.ค
คปอ
23-24 พ.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

พฤษภาคม – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
14-15 พ.ค
จป บริหาร
14-15 พ.ค
คปอ
16-17 พ.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
28-29 มิ.ย
จป บริหาร
24-25 มิ.ย
คปอ
26-27 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ข้อกำหนดการอบรมอะไรบ้าง

ในการอบรม จป.หัวหน้างาน ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีข้อกำหนดในการฝึกอบรมดังนี้

 • ได้รับการอนุญาตอบรมจากองค์กร
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร จำนวน 12 ชั่วโมง
 • ในการฝึกอบรมหนึ่งห้องต้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน
 • ต้องมีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

นอกจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว นายจ้างต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างที่ผ่าน

การอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมทั้งลายมือชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงานด้วย

" ศูนย์ฝึกอบรม จป ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมาย "

จป. หัวหน้างานต้องผ่านการอบรมอะไรบ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ จป.หัวหน้างาน ได้ถูกกำหนดไว้ ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2565 ข้อ 43 โดยกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานไว้ 4 หมวด ดังนี้

01

ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ จป.หัวหน้างาน

ใช้ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ในการทำงาน
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ในการทำงาน
02

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

ใช้ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัยฯ​ ในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
03

ค้นหาอันตรายจากการทำงานและการจัดทำคู่มือ

ใช้ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • การตรวจความปลอดภัย
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และการเฝ้าสังเกตงาน
 • การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
 • จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
04

ป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ย ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการ

ใช้ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
 • การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยาศาสตร์
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

กรณีพิเศษ : หากสถานประกอบกิจการรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานเข้ามาใหม่ และมีหลักฐานว่าผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะหมวดวิชาที่ 4 เท่านั้น ซึ่งในฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานทั้ง 4 หมวดวิชารวมกันแล้วจะเท่ากับ 12 ชั่วโมงซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมตลอดระยะเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เมื่อใดต้องอบรม จปหัวหน้างาน

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

กำหนดให้องค์กรจัดอยู่ใน บัญชีที่ 1,2 และ 3 เมื่อมีจำนวนพนักงานตามเงื่อนไขต้องมีการแต่งตั้ง จป.หัวหน้างาน ซึ่งก่อนจะสามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎหมายนั้น นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างระดับหัวหน้างานเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่นายจ้างแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

และหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง 2565 เซฟตี้.com

บริษัทสามารถจัดอบรมแบบใดได้บ้าง

หากนายจ้างไม่สามารถจัดฝึกอบรมเองได้ ให้นายจ้างส่งหัวหน้างาน เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดหรือยอมรับ หรือที่เราเข้าใจกันว่า หน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยแล้ว

แต่หากนายจ้างต้องการจัดฝึกอบรมเอง สามารถดูคุณสมบัติวิทยากรอบรม จป ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด 2 วิทยากรฝึกอบรม ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ใครสามารถอบรม จป.หัวหน้างานได้บ้าง

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

 • 1) หลักสูตร จป หัวหน้างาน
 • 2) หลักสูตร จป บริหาร
 • 3) หลักสูตร คปอ

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เราเปิดอบรม จป คปอ 2 แบบคือ

 1. แบบอินเฮ้าส์ : เราพร้อมเดินทางให้บริหารคุณถึงสถานที่ทั่วประเทศไทย ราคา 25,000 บาท ต่อรุ่น
 2. แบบบุคคลทั่วไป : เรามีศูนย์อบรมทั่ว 8 จังหวัดที่คุณสามารถเดินทางเข้าอบรม มีที่พักอยู่ใกล้เพื่อสะดวกต่อการเข้าพัก ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท/ท่าน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรมที่สูง

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน การทำงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน

02

อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม ปั้นจั่น

03

อบรมรถยก

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับรถยก งานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ 2564

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com