by admin

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า รับรองระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง ลด50%

ตรวจระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงระบไฟฟ้า โดยวิศวกรไฟฟ้า

บริการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยมีการตรวจสอบการต่อสายไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สวิทช์ ปลั๊กไฟ ตู้เมนสวิตซ์ รวมทั้งการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ อีกทั้งยังรวมถึงการตรวจสอบความสามารถในการทำงานของระบบป้องกันอันตรายเช่น สายไฟหลุด และระบบกันช็อตไฟฟ้า ให้บริการตรวจสอบโดยวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตตามมาตร 9

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำปี

ข้อกำหนดตามกำหมายผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบะบำรุงรักษาประจำทุก 1 ปีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งได้กำหนดไว้ใน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

ข้อ 2 ระบุให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า

ตรวจระบบไฟฟ้า โรงงาน

เลือกตรวจสอบระบบไฟฟ้ากับเราดีอย่างไร

อุปกรณ์ทำงานมีมาตรฐาน

อุปกรณ์ในการตรวจสอบของเรามีความทันสมัย และได้รับการรับรองสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ ตามกฎหมาย

ทีมตรวจสอบขอเราเป็น วิศวกรไฟฟ้า ที่มีใบ กว. และได้รับอนุญาตจากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามมาตร 9 ทุกคน

ออกใบรับรองการตรวจ

หลังการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เราจะออกรายงานตรวจสอบ แบบกรมโรงงานและ แบบกรมสวัสดิการฯ ฉบับภาษาไทยอย่างละ 1 ฉบับ

บริการระบบไฟฟ้าของเรา ลด50%

พร้อมเดินทางให้บริการทั่ว 77 จัหวัด ด้วยทีมตรวจสอบวิศวกรไฟฟ้า เอกสารตรวจสอบเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM)

ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเรา ตรวจอะไรบ้าง

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เรามีการตรวจสอบที่ครอบคลุมตามกฎหมายกำหนด

01 : ตรวจสอบตู้เมนสวิตซ์

 • จุดต่อสาย, จุดต่อบัสบาร์
 • การต่อลงดิน
 • เครื่องป้องกันกระแสเกิน
 • สายดินของแผงสวิตช์
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • Single Line Diagram ของเมนสวิตช์
Guy Wire

02 : ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง

 • สายอากาศ
 • สภาพเสา
 • ประกอบอุปกรณ์หัวเสา
 • สายยึดโยง (Guy Wire)
 • ติดตั้งล่อฟ้า
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

03 : ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร

 • วงจรเมน (Main Circuit)
 • สายเข้าเมนสวิตช์
 • สภาพฉนวนสายไฟ
 • รางเดินสาย, รางเคเบิล
 • สภาพจุดต่อของสายไฟ
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์
 • การป้องกันความร้อนเหนี่ยวนำ
ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า

04 : ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

 • เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า
 • ต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง
 • ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง
 • ติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์
 • ป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
 • สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้า แรงสูง
 • สายดินของหม้อแปลง
 • สภาพหม้อแปลงภายนอก
Disconnecting Switch

05 : ติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง

 • ดรอปฟิวส์คัทเอ้าท์
 • สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch)
 • RMU

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเหมาะกับองค์กรใด

การรักษาระบบไฟฟ้าที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุก ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ หรือภาคส่วนภูมิภาค โดยทั่วไปแล้ว ระบบไฟฟ้าที่มีปัญหาสามารถเป็นอันตรายต่อคนและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจได้ ดังนั้นการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็น

องค์กรที่ควรตรวจระบบไฟฟ้า : บริษัทและอุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, บ้าน, ตึกห้องเช่า เป็นต้น

ระบบไฟฟ้าตึก

ทำไมต้องตรวจระบบไฟฟ้า

 1. ความปลอดภัย: ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เช่น ไฟไหม้ ช็อตไฟฟ้า หรือการช็อตติดไฟฟ้าที่สามารถเกิดขึ้นได้จากความผิดพลาดในระบบ

 2. การประหยัดพลังงาน: การตรวจสอบช่วยในการค้นหาปัญหาและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปัญหา ซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า

 3. เพิ่มประสิทธิภาพ: การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าช่วยให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการเสียหาย และเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์

 4. ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน: การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นการแสดงความร่วมมือและเป็นการแสดงความใส่ใจต่อพนักงานขององค์กร  สร้างความน่าเชื่อถือให้ทั้งคนภายในองค์กรและคนภายนอก เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานน่าร่วมงาน

ใช้บริการตรวจระบบไฟฟ้าวันนี้

Free เทอร์โมสแกน ไม่กำจัด

หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในการตรวจสอบ เป็นกล้องอินฟาเรดที่ทันสมัยในการถ่ายภาพความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า

บริการตรวจระบบไฟฟ้า อาคาร บ้าน ตึก ห้องเช่า

ลด 50%

คำถามที่พบบ่อย

หลักจากการตรวจระบบไฟฟ้า นางจ้างต้องแจ้งผลการตรวจสอบและการรับรองระบบไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกำหนด ต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่หลังการตรวจสอบ 

ในประเทศไทย กระทรวงที่รับผิดชอบในการกำหนดและดูแลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องตรวจสอบประจำปี และจะต้องเก็บรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีไว้ภายในสถานประกอบการ 

ในขณะที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็มีนโยบายที่กำหนดให้สถานประกอบการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีเช่นกัน แต่จะต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าไปยังสำนักงานกรมสวัสดิการเขตพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า คือกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในอาคารหรือสถานที่ทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าทำงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ การตรวจสอบเช่นนี้มักจะดำเนินการประจำทุกปีเพื่อให้สามารถตรวจจับปัญหาและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

บริการตรวจรับรองที่นิยม

เรามีประสบการณ์ในการตรวจสอบกว่า 100 รายการ พร้อมเครื่องมือที่มีมาตรฐาน สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

ตรวจเครน

บริการตรวจเครน ปจ.1 ปจ.2 พร้อมออกรายงานโดยวิศวกรเครื่องกล

02

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

ตรวจสอบระบบดับเพลิง ทดสอบระบบปั๊มน้ำ โดยวิศวกรมืออาชีพ

03

ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคาร อุปกรณ์ในตัวอาคาร ตามกฎหมาย ของทั้งอาคาร 9 ประเภท

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com