by admin

อบรมเครน อบรมปั้นจั่น การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ตามกฎหมาย ลด50%

อบรมเครนหมายถึงอะไร มีอะไรบ้าง

การอบรมเครนหรืออบรมปั้นจั่นเป็นการอบรมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่นสามารถทำงานร่วมกับปั้นจั่นหรือเครนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเนื่องจากปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องมีความรู้และความชำนาญหากใช้งานไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ผู้ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่นจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะปฏิบัติงานกับปั้นจั่นทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่ในพื้นที่

ผู้ใช้ปั้นจั่นต้องมีความรู้

ผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่นหมายถึงใคร

ก่อนที่เราจะมาพูดถึงการอบรมเครนตามกฎหมาย เรามารู้จักนิยามของคำที่เกี่ยวข้องกันก่อน ว่า

ผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่นแต่ละตำแหน่งคือใคร ทำหน้าที่อะไร ซึ่งกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้

“ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

“ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่” หมายความว่า ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน

“ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่” หมายความว่า ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่ยนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้

“ผู้บังคับปั้นจั่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามความต้องการ

“ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสื่อสารชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น

“ผู้ยึดเกาะวัสดุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ใช้ปั้นจั่นยก

“ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการใช้ หรือสั่งการให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจนพิจารณาน้ำหนักที่จะทำการยกและจัดทำแผนการยก

ทำไมต้องอบรมเครน

ทำไมต้องอบรมเครน

การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และนอกจากเพื่อความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดเอาไว้ว่า 

ข้อ 72 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นผ่านการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานของปั้นจั่น การป้องกันอันตรายจากปั้นจั่น รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของปั้นจั่น รวมทั้งการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภท โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภท ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด 

เมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการอบรมแล้วหลักสูตรการฝึกอบรมมีอะไรบ้างเรามาดูกันว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าอย่างไรบ้าง

อบรมเครนเรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรอบรมปั้นจั่น มีอะไรบ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 มีดังนี้

 1. หลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น มีดังต่อไปนี้
 • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
 • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
 • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 • หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

การฝึกอบรมตามหลักสูตรข้างต้น กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดหัวข้อวิชาที่ต้องเรียนเอาไว้ด้วย 

 1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ประกอบด้วย 
 • ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 
 • การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต้องมีการทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย
 • ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
 • การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต้องมีการทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ต้องประกอบด้วย
 • ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
 • การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต้องมีการทดสอบเกี่ยวกับการให้สัญญาณ การผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย
 • ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
 • การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต้องมีการทดสอบเกี่ยวกับการวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยกโดยกำหนดลักษณะรูปร่าง วัสดุสิ่งของที่จะยก
 1. หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อบกว่า 3 ชั่วโมง 

การให้สัญญาณเครน

ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อวิชาไว้ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมที่กล่าวมาข้างต้น จะมีการกำหนดหัวข้อวิชาที่ต้องอบรมเอาไว้อย่างละเอียด ตามแต่ละหลักสูตร และการฝึกปฏิบัติก็อาจแตกต่างกันไปตามหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สรุป

หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมมีหลายหลักสูตร ตามตำแหน่ง หน้าที่การทำงาน ซึ่งเมื่อมีการอบรมแล้ว นายจ้างต้องจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการด้วย เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2022  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com