by admin

อบรมเครน อบรมปั้นจั่น การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ตามกฎหมาย ลด50%

อบรมเครนหมายถึงอะไร มีอะไรบ้าง

การอบรมเครน หรืออบรมปั้นจั่น เป็นการอบรมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่นสามารถทำงานร่วมกับปั้นจั่น หรือเครนได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยเนื่องจากปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องมีความรู้และความชำนาญ หากใช้งานไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ จึงได้กำหนดกฎหมาย

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

ผู้ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่นจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนที่จะปฏิบัติงานกับปั้นจั่น ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่ในพื้นที่

ปั้นจั่นคืออะไร

ก่อนที่เราจะมาพูดถึงการอบรมเครนตามกฎหมาย เรามารู้จักนิยามของคำที่เกี่ยวข้องกันก่อน ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ใน

“ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

ประเภทปั้นจั่น

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่03

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

คือ ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้งหรือบนล้อเลื่อน

ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่04

ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

คือ ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่ยนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้

Training

ฝึกปฏิบัติปั้นจั่น 4 ผู้ มาตรฐานสากล

เรียนรู้เทคนิคการควบคุมปั้นจั่น พร้อมเลือกใช้อุปกรณ์อย่างมืออาชีพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้งานในอุตสาหกรรม

วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ มีคุณสมบัติและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อมในการสอน

ระยะเวลาเข้าอบรม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรรถยก ใช้เวลา 2 วัน ( 12 ชั่วโมง) แบ่งเป็นทฤษฎีช่วงเช้า ปฏิบัติช่วงบ่าย

ราคาหลักสูตร

  • แบบอินเฮ้าส์ไม่เกิน 20 คน จองอบรมวันนี้ลด 50%
  • แบบบุคคลทั่วไป หลักสูตรโมบายเครน 4 ผู้ เริ่มต้น 4,000 บาท/ท่าน

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กฎหมายสากล เทคนิคการควบคุม สัญลักษณ์การสื่อสารด้วยมือ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม

เมื่อผ่านการทดสอบการควบคุมปั้นจั่น ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อใช้ยืนยัน

จัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ 50%

อบรมปั้นจั่น 4 ผู้ แบบอินเฮ้าส์

เรียนรู้พื้นฐาน และการทำงานของผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเครนทั้ง 4 ผู้ (ผู้ควบคุมเครน, ผู้ให้สัญณาณเครน, ผู้บังคับเครน, ผู้ยึดเกาะวัสดุ)

เพิ่มเพื่อน
ลงทะเบียนอบรมโมบาย01

ภาพอบรมจริง

ลงทะเบียนอบรมโมบายเครน
แบบบุคคลทั่วไป

google map

ปทุมธานี

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
ลงทะเบียน
โมบายเครน 4 ผู้
15-17 ส.ค 67
4,500
โมบายเครน 4 ผู้
19-21 ก.ย 67
4,500
google map

ชลบุรี

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
ลงทะเบียน
โมบายเครน 4 ผู้
14-16 ส.ค 67
4,000
โมบายเครน 4 ผู้
12-14 ก.ย 67
4,000

เนื้อหาหลักสูตรเปิดอบรม

01

หลักสูตรปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

- ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 
- การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (ต้องมีการทดสอบการยก และเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทาง ที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย)

02

หลักสูตรปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

- ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
- การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (ต้องมีการทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย)

03

หลักสูตรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

- ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
- การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต้องมีการทดสอบเกี่ยวกับการให้สัญญาณ การผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

04

หลักสูตรทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
- เรียนเกี่ยวกับกฎหมาย ปี 2552
- กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสีย รวมท้ังนําผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน
- ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นําปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

ทำไมต้องอบรมเครน

การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และนอกจากเพื่อความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งได้กำหนดเอาไว้ว่า 

ข้อ 72 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นผ่านการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานของปั้นจั่น การป้องกันอันตรายจากปั้นจั่น รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของปั้นจั่น รวมทั้งการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภท โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภท ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในการทำงานกับปั้นจั่นจะประกอบด้วยผู้ทำงาน 4 คนคือ

  • ผู้บังคับปั้นจั่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามความต้องการ

  • ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสื่อสารชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น

  • ผู้ยึดเกาะวัสดุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ใช้ปั้นจั่นยก

  • ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการใช้ หรือสั่งการให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจนพิจารณาน้ำหนักที่จะทำการยกและจัดทำแผนการยก

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

  1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
  2. อีเมล : [email protected]
  3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

02

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

03

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com