by admin

อบรม จป ​บริหาร ลดราคา 50% หลักสูตรตามกฎหมายใหม่ 2566

จป.บริหารคืออะไร

จป.บริหาร คือใคร

จป บริหาร คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง ซึ่งหากเป็นลูกจ้างระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ จะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็น จป.บริหาร และอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงการ อบรม จป บริหาร  ตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งล่าสุดมีประกาศฉบับใหม่ออกมาคือ

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

พัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตามกฎหมายใหม่

หลักสูตรมาตรฐาน

เรียนเนื้อหาความปลอดภัยครบ 3 หมวดวิชา ระยะเวลา 2 วัน (12 ชั่วโมง)

คุณสมบัติวิทยากรตามกฎหมาย

วิทยากรของเรามีประสบการณ์สอนนาน 10 ปีและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ ทุกคน

มอบวุฒิบัตรผ่านอบรม

เมื่อผ่านการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียน

หลักสูตรอินเฮ้าส์

นัดอบรม จป คปอ ภายในองค์กร พร้อมเดินทาง 77 จังหวัด

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

จป.หัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

หลักสูตร จป บริหาร

จป.บริหาร

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

คปอ.

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของคณะความปลอดภัยฯ ในการทำงาน ตามกฎหมายกำหนด

24,000 บาท

ลงทะเบียน จอง อบรม จป. บุคคลทั่วไป

จอง อบรมได้แล้ววันนี้

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
10-11 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
11-12 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
6-7 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
4-5 ก.ค
คปอ
(2,300 บาท)
12-13 มิ.ย

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
10-11 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
27-28 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
24-25 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
17-21 มิ.ย
คปอ
(2,300 บาท)
11-12 มิ.ย

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
20-21 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
4-5 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
26-27 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
30-31 ก.ค
คปอ
(2,300 บาท)
29-30 พ.ค

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
21-22 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
21-22 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
19-20 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
19-20 มิ.ย
จป ชลบุรี

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,000 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,000 บาท)
19-20 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
24-28 มิ.ย
คปอ
(2,000 บาท)
21-22 มิ.ย
อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
15-16 ก.ค
คปอ
(2,300 บาท)
19-20 มิ.ย

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
11-12 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
9-10 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
6-7 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
11-12 ก.ค

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
(2,300 บาท)
28-29 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
24-25 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
26-27 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
26-27 มิ.ย

ข้อกำหนดอบรมมีอะไรบ้าง

ในการอบรม จป.บริหาร ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีข้อกำหนดในการฝึกอบรมดังนี้

 • ผู้เข้าอบรมต้องได้รับอนุญาตเข้าอบรมจากองค์กร
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร จำนวน 12 ชั่วโมง
 • ในการฝึกอบรมหนึ่งห้องต้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน
 • ต้องมีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • มีหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

นอกจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว นายจ้างต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างที่ผ่านการอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมทั้งลายมือชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงานด้วย

" ศูนย์ฝึกอบรม จป ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมาย "

เนื้อหาหลักสูตรจป บริหาร ตามกฎหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ จป.หัวหน้างาน ได้ถูกกำหนดไว้ ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2565 ข้อ 43 โดยกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับบริหารไว้ 3 หมวด 

โดยจะเน้นหมวดที่ 3 มากกว่าหมวดอื่นๆ เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการด้วย

ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อ

 • (ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยฯ​ ในการทำงาน
 • (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

กฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทำงาน ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
 • (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

ระบบการจัดการความปลอดภัยฯในการทำงาน ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน
 • (ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • (ค) ระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน ของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
 • (ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

องค์กรใดบ้างต้องอบรม จป.บริหาร

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

องค์กรที่ต้องจัดอบรม จปบริหาร คือ ประเภทธุรกิจที่อยู่จัดในบัญชี 1,2 และ 3 ซึ่งจะมีกำหนดแตกต่างกันไปตามความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตามประเภทองค์กร เมื่อองค์กรมีพนักงานครบตามกฎหมายกำหนดต้องมีการแต่งตั้ง จปบริหาร พร้อมส่งเข้าอบรมภายใน 120 วัน นับแต่วันที่นายจ้างแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างระดับบริหาร

หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

เลือกอบรมจป แบบใดได้บ้าง

1. จป.บริหาร แบบอินเฮ้าส์

หากนายจ้างต้องการจัดฝึกอบรมเอง ควรตรวจเช็คคุณสมบัติของวิทยากรที่สามารถอบรมได้ตามกฎหมายเพื่อสามารถนำใบรับรองไปขึ้นทะเบียนจปได้  ซึ่งสามารถดูคุณสมบัติวิทยากรจป ได้จากในหมวดที่ 2 วิทยากรฝึกอบรม ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. จป.บริหาร แบบบุคคลทั่วไป

หากนายจ้างไม่สะดวกจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการ นายจ้างสามารถส่งลูกจ้างระดับบริหาร เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดหรือยอมรับ หรือที่เราเข้าใจกันว่า หน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยแล้ว

เลือกอบรมจปบริหารแบบใดบ้าง

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

 • 1) หลักสูตร จป หัวหน้างาน
 • 2) หลักสูตร จป บริหาร
 • 3) หลักสูตร คปอ

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เราเปิดอบรม จป คปอ 2 แบบคือ

 1. แบบอินเฮ้าส์ : เราพร้อมเดินทางให้บริหารคุณถึงสถานที่ทั่วประเทศไทย ราคา 25,000 บาท ต่อรุ่น
 2. แบบบุคคลทั่วไป : เรามีศูนย์อบรมทั่ว 8 จังหวัดที่คุณสามารถเดินทางเข้าอบรม มีที่พักอยู่ใกล้เพื่อสะดวกต่อการเข้าพัก ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท/ท่าน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรมที่สูง

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน การทำงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน

02

อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม ปั้นจั่น

03

อบรมรถยก

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับรถยก งานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ 2564

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com