by admin

อบรม จป ​บริหาร ลดราคา 50% หลักสูตรตามกฎหมายใหม่ 2566

จป.บริหาร คือใคร

จป บริหาร คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง ซึ่งหากเป็นลูกจ้างระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ จะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็น จป.บริหาร และอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงการ อบรม จป บริหาร  ตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 หากมีประกาศฉบับใหม่ ที่ออกตาม

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

เราจะมาดูกันอีกครั้ง ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

จป บริหาร โดยตำแหน่ง

จป.บริหาร ต้องอบรมอะไรบ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ จป.บริหาร ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับบริหารไว้ 3 หมวด ดังนี้

หมวดวิชาที่ 1การบริหารงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

 • การควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
 • บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างระดับบริหารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อบรม จป บริหาร เรียนกฎหมายความปลอดภัย

หมวดวิชาที่ 2กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู้การปฏิบัติ

จป บริหาร สนับสนุนด้านความปลอดภัยกับลูกน้อง

หมวดวิชาที่ 3ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมงประกอบด้วย

 • แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

จาก 3 หมวดวิชาที่กำหนดไว้ จะเห็นได้ว่า จป.บริหาร จะเน้นการฝึกอบรมเรื่องของระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากกว่าหมวดอื่นๆ เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการด้วย

อบรม จป บริหาร เรียนอะไรบ้าง

อบรม จป.บริหาร มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

ในการอบรม จป.บริหาร ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีข้อกำหนดในการฝึกอบรมดังนี้

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร จำนวน 12 ชั่วโมง
 • ในการฝึกอบรมหนึ่งห้องต้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน
 • ต้องมีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

นอกจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว นายจ้างต้องเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างที่ผ่านการอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมทั้งลายมือชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงานด้วย 

ใครสามารถเป็นวิทยากรอบรม จป.บริหารได้บ้าง

หากนายจ้างไม่สามารถจัดฝึกอบรมเองได้ ให้นายจ้างส่งหัวหน้างาน เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดหรือยอมรับ หรือที่เราเข้าใจกันว่า หน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยแล้ว หากนายจ้างต้องการจัดฝึกอบรมเอง ก็สามารถดูคุณสมบัติของวิทยากรที่สามารถอบรมได้ ซึ่งกำหนดไว้ใน

หมวด 3 วิทยากรฝึกอบรม ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง 2565 เซฟตี้.com

สรุป

หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับบริหาร ต้องจัดให้อบรมภายใน 120 วัน นับแต่วันที่นายจ้างแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างระดับบริหาร และหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ลงทะเบียน จอง อบรม จป. บุคคลทั่วไป

จอง อบรมได้แล้ววันนี้

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
13-14 มี.ค
จป หัวหน้างาน
2-3 เม.ย
จป บริหาร
11-12 มี.ค
จป บริหาร
2-3 เม.ย
คปอ
13-14 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
7-8 มี.ค
จป หัวหน้างาน
25-26 มี.ค
จป บริหาร
20-21 มี.ค
จป บริหาร
25-26 เม.ย
คปอ
13-14 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
6-7 มี.ค
จป หัวหน้างาน
18-19 มี.ค
จป บริหาร
28-29 ก.พ
จป บริหาร
28-29 มี.ค
คปอ
25-26 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
26-27 เม.ย
จป หัวหน้างาน
21-22 มิ.ย
จป บริหาร
22-23 เม.ย
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
คปอ
24-25 เม.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ชลบุรี

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
6-7 มี.ค
จป บริหาร
26-27 ก.พ
คปอ
27-28 มี.ค

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
20-21 มี.ค
จป บริหาร
21-22 มี.ค
คปอ
22-23 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
19-20 มี.ค
จป บริหาร
19-20 มี.ค
คปอ
21-22 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

เมษายน – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
8-9 เม.ย
จป บริหาร
4-5 เม.ย
คปอ
10-11 เม.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2022  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com