อบรมที่สูง

การทำงานบนที่สูงหมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานต้องขึ้นไปทำกิจกรรมจากพื้นที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปหรือมีความลึกลงไปจากพื้นเกิน 2 เมตรเป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

อบรมที่สูง ลด 50% หลักสูตรการทำงานบนที่สูงมาตรฐานใหม่ 2566

เรียนขั้นตอนการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยพร้อมฝึกปฏิบัติการทำงานบนที่สูงกับโครงสร้างที่สูงของจริงสอนโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ตรง

มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรมาตรฐานสากล

ฟรีคู่มือการเรียน

ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

ตารางอบรม มกราคม

สถานที่อบรม TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (ปทุมธานี)

01

เรียนกฎหมายการทำงานบนที่สูง

กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564

02

เรียนมาตรฐานการทำงานบนที่สูง

มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA)

03

เรียนอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง

- หมวกนิรภัย
- รองเท้านิรภัย
- เข็มขัดนิรภัย
- สายช่วยชีวิต 2 ตะขอ
- อุปกรณ์เสริมในการทำงานบนที่สูง
- แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

04

ฝึกปฏิบัติทำงานบนที่สูง

นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกใช้อุปกรณ์ทำงานบนที่สูง

worker safety belts
fall protection

การป้องกันการพลัดตกจากที่สูง

มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงได้มีการกำหนดระดับการคล้องเกี่ยวสายเซฟตี้ไว้ 3 ระดับ Fall Factor

การอบรมที่สูงคืออะไร
Work at height

การทำงานบนที่ส่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ปัจจุบันนายจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานอบรมที่สุงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ในการทำงานบนที่สุงได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับลักษณะหน้างานที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันไป

อบรมที่สูงก่อนทำงาน ดีอย่างไร

การอบรมที่สูงก่อนทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์มากในหลายด้าน เช่น

  1. เพิ่มความรู้และทักษะ: การอบรมที่สูงจะช่วยเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานบนที่สูงให้กับผู้เริ่มงาน นอกจากนี้ยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงที่จะช่วยให้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  2. สร้างเครือข่าย: การอบรมที่สูงในโดเมนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการทำในอนาคตจะช่วยสร้างเครือข่ายกับผู้เรียนและผู้สอนที่มีประสบการณ์ในสายงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

  3. เตรียมตัวก่อนเข้าสู่การทำงานจริง: การอบรมที่สูงก่อนเข้าสู่การทำงานจะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำงาน รู้จักกับบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร และรู้จักกับผู้คนในองค์กร

  4. พัฒนาทักษะสื่อสาร: การอบรมที่สูงในหลายๆ กรณีจะประกอบไปด้วยการพูด ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะสื่อสารในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

  5. ช่วยลดความผิดพลาดและอันตรายจากการทำงานบนที่สูง และ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากที่สูง

  6. เพิ่มโอกาสในการได้งาน: การอบรมที่สูงก่อนทำงานช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งาน เพราะส่วนใหญ่บริษัทหรือองค์กรจะเลือกสมัครงานที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ ดังนั้นการอบรมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ต้องการ

  7. ลดเวลาการปรับตัวกับการทำงาน: การอบรมที่สูงก่อนทำงานช่วยลดเวลาในการปรับตัวกับการทำงานจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เริ่มงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

  8. เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ: การอบรมที่สูงก่อนทำงานช่วยเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในสาขางานที่ต้องการทำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ และสามารถพัฒนาตนเองในอนาคตได้

  9. เปิดโอกาสในการเรียนรู้ต่อไป: การอบรมที่สูงก่อนทำงานช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาสมรรถนะและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสาขางานในอนาคต

  10. เพิ่มคุณค่าในตลาดแรงงาน: การอบรมที่สูงก่อนทำงานช่วยเพิ่ม และ ยกระดับให้แรงงานที่ทำงานบนที่สูงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2022  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com