by admin
อบรมที่สูงฝึกกู้ภัย L1

อบรมที่สูง

การทำงานบนที่สูงหมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานต้องขึ้นไปทำกิจกรรมจากพื้นที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปหรือมีความลึกลงไปจากพื้นเกิน 2 เมตรเป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

อบรมที่สูง ลด 50% หลักสูตรการทำงานบนที่สูงมาตรฐานใหม่ 2566

เรียนขั้นตอนการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยพร้อมฝึกปฏิบัติการทำงานบนที่สูงกับโครงสร้างที่สูงของจริงสอนโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ตรง

มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรมาตรฐานสากล

ฟรีคู่มือการเรียน

ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

ตารางอบรม พฤษภาคม 67

สถานที่อบรม TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (ปทุมธานี)

01

เรียนกฎหมายการทำงานบนที่สูง

กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564

02

เรียนมาตรฐานการทำงานบนที่สูง

มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA)

03

เรียนอุปกรณ์การทำงานบนที่สูง

- หมวกนิรภัย
- รองเท้านิรภัย
- เข็มขัดนิรภัย
- สายช่วยชีวิต 2 ตะขอ
- อุปกรณ์เสริมในการทำงานบนที่สูง
- แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

04

ฝึกปฏิบัติทำงานบนที่สูง

นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกใช้อุปกรณ์ทำงานบนที่สูง

worker safety belts
fall protection

การป้องกันการพลัดตกจากที่สูง

มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงได้มีการกำหนดระดับการคล้องเกี่ยวสายเซฟตี้ไว้ 3 ระดับ Fall Factor

การอบรมที่สูงคืออะไร
Work at height

การทำงานบนที่ส่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ปัจจุบันนายจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานอบรมที่สุงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ในการทำงานบนที่สุงได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับลักษณะหน้างานที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันไป

อบรมที่สูงก่อนทำงาน ดีอย่างไร

การอบรมที่สูงก่อนทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์มากในหลายด้าน เช่น

 1. เพิ่มความรู้และทักษะ: การอบรมที่สูงจะช่วยเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานบนที่สูงให้กับผู้เริ่มงาน นอกจากนี้ยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงที่จะช่วยให้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. สร้างเครือข่าย: การอบรมที่สูงในโดเมนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการทำในอนาคตจะช่วยสร้างเครือข่ายกับผู้เรียนและผู้สอนที่มีประสบการณ์ในสายงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

 3. เตรียมตัวก่อนเข้าสู่การทำงานจริง: การอบรมที่สูงก่อนเข้าสู่การทำงานจะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำงาน รู้จักกับบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร และรู้จักกับผู้คนในองค์กร

 4. พัฒนาทักษะสื่อสาร: การอบรมที่สูงในหลายๆ กรณีจะประกอบไปด้วยการพูด ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะสื่อสารในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 5. ช่วยลดความผิดพลาดและอันตรายจากการทำงานบนที่สูง และ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากที่สูง

 6. เพิ่มโอกาสในการได้งาน: การอบรมที่สูงก่อนทำงานช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งาน เพราะส่วนใหญ่บริษัทหรือองค์กรจะเลือกสมัครงานที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ ดังนั้นการอบรมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ต้องการ

 7. ลดเวลาการปรับตัวกับการทำงาน: การอบรมที่สูงก่อนทำงานช่วยลดเวลาในการปรับตัวกับการทำงานจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เริ่มงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

 8. เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ: การอบรมที่สูงก่อนทำงานช่วยเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในสาขางานที่ต้องการทำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ และสามารถพัฒนาตนเองในอนาคตได้

 9. เปิดโอกาสในการเรียนรู้ต่อไป: การอบรมที่สูงก่อนทำงานช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาสมรรถนะและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสาขางานในอนาคต

 10. เพิ่มคุณค่าในตลาดแรงงาน: การอบรมที่สูงก่อนทำงานช่วยเพิ่ม และ ยกระดับให้แรงงานที่ทำงานบนที่สูงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การทำงานบนที่สูงเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรมเพื่อลดอุบัติเหตุและบาดเจ็บจากการทำงาน บุคคลที่ต้องเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูง ประกอบด้วย:

 1. พนักงานก่อสร้าง: ผู้ที่ทำงานในสายงานก่อสร้างมักต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความสูง เช่น การขึ้นไปบนอาคารหรือการทำงานบนแท่นสูง จึงต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคการป้องกันตัวเองจากการตกหรือเสียหลัก

 2. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและการกู้ภัย: การทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและการกู้ภัยมักต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการการเคลื่อนไหวและการทำงานบนที่สูง ดังนั้นการอบรมเฉพาะด้านการทำงานบนที่สูงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

 3. พนักงานติดตั้งและซ่อมบำรุง: พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การติดตั้งหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า, สายสื่อสาร บนเสาหรือตึกสูง จำเป็นต้องผ่านการอบรมเพื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยบนความสูง

 4. พนักงานทำความสะอาด: ผู้ที่ทำงานทำความสะอาดบริเวณที่สูง เช่น การล้างหน้าต่างอาคาร ต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการตกหรือบาดเจ็บ

 5. ผู้ที่ทำงานในสถานที่มีความเสี่ยงสูง: นอกจากนี้ บุคคลที่ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บนสะพานข้ามหรือโครงสร้างในอุตสาหกรรมหนัก ก็ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

02

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

03

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com