by admin

อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ ลด 50% พร้อมอุปกรณ์สอนครบชุดหลักสูตรอินเฮ้าส์

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้

ในการทำงานที่อับอากาศเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเข้าอบรมตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้มีความรู้การปฏิบัติงานในที่อับอากาศอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งในการปฏิบัติงานจะแบ่งออกเป็น 4 หน้าที่ หรือ 4 ผู้ที่สำคัญได้แก่ ผู้อนุญาต, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน มีหลักสูตรตามกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564

ที่อับอากาศ คืออะไร

ที่อับอากาศ (Confined Space) คือ ที่มีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ถัง ไซโล เป็นต้น  ซึ่งที่อับอากาศต้องมีข้อความติดไว้ว่า ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า ให้เห็นได้อย่างชัดเจน

ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำงานได้ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีสุขภาพแข็งแรง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เนื่องจากงานอับอากาศเป็นงานที่มีความเฉพาะเจาะจง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้

ที่อับอากาศคืออะไร

ใครบ้างต้องอบรมที่อับอากาศ

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ได้กำหนดผู้ที่ทำงานหลักๆ 4 หน้าที่นี้ต้องเข้าอบรม

ผู้อนุญาตที่อับอากาศ

ผู้อนุญาต

ผู้ควบคุมที่อับอากาศ

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยเหลือที่อับอากาศ

ผู้ช่วยเหลือ

ผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ

ผู้ฏิบัติงาน

นอกจาก 4 ผู้ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจำเป็นต้องฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย เพราะงานอับอากาศเป็นงานที่มีความเป็นอันตรายมาก กฎหมายจึงบังคับให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

แต่หากผู้อื่น เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย มีความสนใจ ต้องการรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในงานอับอากาศก็สามารถอบรมได้ เพราะเป็นงานด้านความปลอดภัย ซึ่งถือว่ายังคงอยู่ในสายงานที่ จป.ต้องรู้

Training

เข้าร่วมอบรมที่อับอากาศ ในหลักสูตรระดับสากล

เรียนรู้การปฏิบัติงาน การเลือกใช้อุปกรณ์อย่างมืออาชีพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานที่อับอากาศ

วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ มีคุณสมบัติและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อมในการสอน

ระยะเวลาเข้าอบรม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรที่อับอากาศ แบ่งตามหลักสูตรที่ผู้สมัครสนใจ 1-4 วัน

ราคาหลักสูตร

 • แบบอินเฮ้าส์จองอบรมวันนี้ลด 50%

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กฎหมายการทำงาน ความหมายสัญลักษณ์การเตือน เทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์ตามสถานการณ์ และการช่วยเหลือ

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม

เมื่อผ่านการทดสอบ ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อใช้ยืนยัน สามารถการปฏิบัติงานได้

01

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต

ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง โดยจัดอบรม 1 วัน
- ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

02

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า12 ชั่วโมง โดยจัดอบรม 2 วันต่อเนื่อง
- ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

03

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ

ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยจัดฝึกอบรม 3 วันต่อเนื่อง
- ภาคทฤษฎี 12 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

04

หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง โดยจัดฝึกอบรม 2 วันต่อเนื่อง
- ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

05

หลักสูตรการฝึกอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ระยะเวลาการฝึกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยจัดฝึกอบรม 4 วันต่อเนื่อง
- ภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 9 ชั่วโมง

06

หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง จะต้องอบรมทบทวนทุก 5  ปีนับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรม โดยต้องให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้เสร็จภายใน 30 วันก่อนครบกำหนด 5 ปี 

ผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับลูกจ้างทำงานอับอากาศ

โทรศัพท์ : (064) 958 7451

ผู้เข้าอบรมอับอากาศต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ในการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หากเป็นภาคทฤษฎีคงไม่มีข้อกำหนดหรือข้อห้าม

แต่การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ได้กำหนดไว้ดังนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย
 • มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจหรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หัวข้อหลักสูตรความปลอดภัย 2564

เรียนการตรวจสอบสภาพอากาศ

ฝึกใช้อุปกรณ์การตรวจสภาพอากาศในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน

 • เทคนิคใช้ Gas Detector
 • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน
 • ตรวจวัดสารไวไฟ (LEL-UEL)
 • ตรวจวัดแก๊สพิษ (Toxic gas)
 • ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

ใช้อุปกรณ์ปฏิบัติงานที่อับอากาศ

ฝึกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยการปฏิบัติงานวิธีการติดตั้ง สวมใส่ และจัดเก็บ ทั้งงานกู้ภัย ซ่อมบำรุง

 • เรียนการเลือกใช้อุปกรณ์ตามสถานการณ์
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกู้ภัย
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
 • เทคนิคติดตั้งรอกกู้ภัย
 • การติดตั้งไตรพอด (Tripod) และวิธีการใช้งาน
 • วิธีการเก็บ บำรุงรักษาอุปกรณ์
 • วางแผนการทำงาน วิเคราะห์อันตราย

ใครสามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรม

วิทยากรที่สามารถฝึกอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับงานอับอากาศ กำหนดไว้ในหมวด 3 ของกระกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งหากมีคุณสมบัติตามที่กำหนดก็สามารถเป็นวิทยากรอบรมได้ 

แต่ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดอบรมเองได้ ให้ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 เป็นผู้ดำเนินการได้

อบรมการทำงานในที่อับอากาศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการอบรม

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ เมื่อฝึกอบรมเสร็จแล้ว นายจ้างต้องจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการ สำหรับให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ และนายจ้างต้องทำรายงานผลการฝึกอบรมแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วย

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

02

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

03

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com