by admin

อบรมดับเพลิงขั้นต้น ลด 50% พร้อมฝึกปฏิบัติดับเพลิงโดยถังดับเพลิงอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยและเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและที่เลวร้ายไปกว่านั้นเมื่อมีไฟไหม้เกิดขึ้นมักจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ซึ่งหากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รู้ถึงวิธีการดับเพลิงขั้นต้นและสามารถระงับเหตุได้อย่างทันทีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในอาคารพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการระงับเหตุไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบกิจการประเภทไหนก็สามารถเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ 

อบรมดับเพลิงขั้นต้นเพื่ออะไร

อบรมดับเพลิงขั้นต้นเพื่ออะไร

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 27 กำหนดไว้ว่า

ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

นอกจากจะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายแล้ว การอบรมดับเพลิงขั้นต้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการของการเกิดไฟ สาเหตุของเพลิงไหม้ และวิธีการป้องกันและสามารถระงับเหตุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพราะหากสามารถระงับเหตุได้เร็วเท่าไหร่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะน้อยเท่านั้น 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องดับเพลิงและรู้จักวิธีการระงับเหตุเบื้องต้น

ทีมระงับอัคคีภัยจะต้องได้รับการฝึกอบรมด้วย เช่น ทีมดับเพลิง.jpg

นอกจากการอบรมดับเพลิงขั้นต้นแล้ว กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ยังได้กำหนดไว้อีกว่า 

 • ข้อ 28 (2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

นั่นหมายความว่านอกจากจะต้องให้ลูกจ้างร้อยละ 40 ของพื้นที่ได้รับการอบรมดับเพลิงแล้วผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยจะต้องได้รับการฝึกอบรมด้วย เช่น ทีมดับเพลิงประจำบริษัทเพราะหากผู้ที่ทำหน้าที่ในการดับเพลิงใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธีหรือเลือกใช้ถังดับเพลิงไม่เหมาะสมกับประเภทของเพลิงก็อาจจะไม่สามารถระงับเหตุได้จึงมีความจำเป็นจะต้องให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง

อบรมดับเพลิงขั้นต้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกัน และ ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงฉบับนี้ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 ขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

 1. การตรวจตรา
 2. การอบรม
 3. การรณรงค์
 4. ป้องกันอัคคีภัย
 5. การดับเพลิง
 6. การอพยพหนีไฟ
 7. การบรรเทาทุกข์

นอกจากการอบรมดับเพลิงขั้นต้นแล้วกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวยังได้กำหนดไว้อีกว่า

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนด
 • ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันชีวิตของลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้หากไม่มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้จะไม่สามารถหนีออกมาได้เพราะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่หากเรามีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนก็จะรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นต้องทำอย่างไรต้องหนีไปทางไหนจึงจะปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นการปกป้องชีวิตของลูกจ้างและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้

ใครสามารถฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้

ใครสามารถฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้

ในการเลือกหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยเลือกผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยนิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

 • มีสำนักงานตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • มีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่พ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 • ผู้กระทำการแทนนิติบุคคลต้องไม่เคยเป็นผู้กระทำการแทนของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่พ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ในกรณีที่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพ.ศ. 2556

สรุป

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นนอกจากเพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ถึงสาเหตุของการเกิดไฟ การระงับเหตุเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และในการอบรมหนึ่งห้องผู้เข้าอบรมต้องไม่เกิน 60 คน ซึ่งหลักสูตรอบรมก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทดลองใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจริง

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2022  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com