by admin

อบรมดับเพลิงขั้นต้น ลด 50% พร้อมฝึกปฏิบัติดับเพลิงโดยถังดับเพลิงอย่างปลอดภัย

หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ปัจจุบันมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย และเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และที่เลวร้ายไปกว่านั้น เมื่อมีไฟไหม้เกิดขึ้นมักจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์

หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รู้ถึงวิธีการดับเพลิงขั้นต้นและสามารถระงับเหตุได้อย่างทันที ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินก็อาจจะไม่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในอาคารพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการระงับเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบกิจการประเภทไหนก็สามารถเกิดไฟไหม้ขึ้นได้

มาตรการป้องกันไฟไหม้

นายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร

อบรมดับเพลิงขั้นต้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกัน และ ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงฉบับนี้ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 ขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

 1. การตรวจตรา
 2. การอบรม
 3. การรณรงค์
 4. ป้องกันอัคคีภัย
 5. การดับเพลิง
 6. การอพยพหนีไฟ
 7. การบรรเทาทุกข์

อบรมดับเพลิงอัคคีภัยเพื่ออะไร

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 27 กำหนดไว้ว่า

ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

นอกจากจะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายแล้ว การอบรมดับเพลิงขั้นต้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการของการเกิดไฟ สาเหตุของเพลิงไหม้ และวิธีการป้องกันและสามารถระงับเหตุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพราะหากสามารถระงับเหตุได้เร็วเท่าไหร่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะน้อยเท่านั้น 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องดับเพลิงและรู้จักวิธีการระงับเหตุเบื้องต้น
อบรมดับเพลิงขั้นต้นเพื่ออะไร
ความเสียหายจากไฟไหม้
เรียนรู้การใช้ถังดับเพลิง
Training

ฝึกดับเพลิงขั้นต้น มาตรฐานสากล

เรียนรู้สาเหตุการเกิดไฟไหม้ ประเภทไฟไหม้ วิธีการดับเพลิงที่แตกต่างตามประเภทของไฟ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิง

วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ มีคุณสมบัติและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อมในการสอน

ระยะเวลาเข้าอบรม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรรถยก ใช้เวลา 1 วัน ( 6 ชั่วโมง) แบ่งเป็นทฤษฎีช่วงเช้า ปฏิบัติช่วงบ่าย

ราคาหลักสูตร

แบบอินเฮ้าส์ไม่เกิน 60 คน โดยผู้เข้าอบรม 20 คนต่อวิทยากร 1 ท่าน (สำหรับภาคปฏิบัติ) จองวันอบรมวันนี้ลด 40%

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะเริ่มปูนพื้นฐานตั้งแต่ปัจจัยก่อเกิดไฟไหม้ ประเภทไฟ และการเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับเพลิงแต่ละประเภท

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม

เมื่อผ่านการทดสอบดับเพลิง ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อใช้ยืนยัน ภายใน 15 วันหลังผ่านการอบรม

ให้บริการอบรมดับเพลิงขั้นต้น แบบอินเฮ้าส์

ลด 40%

เนื้อหาอบรม ตามกฎหมายกำหนด

เรียนรู้หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฎี (3 ชั่วโมง) และภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) ตามกฎหมายกำหนด 

ภาคทฤษฎี

ประเภทถังดับเพลิงที่เหมาะกับไฟ
ทฤษฎีกำเนิดไฟ

ภาคปฏิบัติ

ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการใช้งานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้แต่ละประเภท ที่เหมาะสมกับไฟแต่ละประเภท ดังนี้

เลือกหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นอย่างไร

ในการเลือกหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเลือกผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยนิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

 • มีสำนักงานตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • มีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่พ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 • ผู้กระทำการแทนนิติบุคคลต้องไม่เคยเป็นผู้กระทำการแทนของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่พ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ในกรณีที่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพ.ศ. 2556

การเลือกศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
ฝึกใช้ถังดับเพลิง

เราคือหน่วนงานฝึกอบรมดับเพลิง ทีได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมายกำหนด

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใครสามารถฝึก อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อที่ 27 และ 28(2) ได้กำหนดผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ได้กำหนดบุคคลที่ต้องเข้าอบรมและหลักสูตรที่ต้องอบรมดังนี้

 • ข้อที่ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
 • ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนด
 • ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันชีวิตของลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้หากไม่มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้จะไม่สามารถหนีออกมาได้เพราะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่หากเรามีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระดับความรุนแรงของเหตุเพลิงไหม้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

 • ไฟไหม้ระดับ 1: เป็นระดับที่สามารถควบคุมเพลิงได้โดยง่ายด้วยตนเองหรือใช้ถังดับเพลิง ไม่จำเป็นต้องมีการใช้ทีมดับเพลิงหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมในการระงับเหตุ
 • ไฟไหม้ระดับ 2: เป็นระดับที่ต้องใช้ทีมดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อระงับเหตุ ซึ่งการควบคุมเพลิงในระดับนี้อาจจะทำได้ยากขึ้นและต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม

 • ไฟไหม้ระดับ 3: เป็นระดับที่มีความรุนแรงสูงที่สุด ทีมดับเพลิงในองค์กรไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงจำเป็นต้องมีการอพยพพนักงานทุกคนให้ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และ ร้องขอความช่วยเหลือจากทีมดับเพลิงภายนอกเพื่อช่วยในการระงับเหตุ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

02

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

03

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com