หลักสูตรอบรมปั้นจั่น มีหัวข้ออะไรบ้าง

by admin
หลักสูตรอบรมปั้นจั่น มีหัวข้ออะไรบ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อวิชาไว้ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมที่กล่าวมาข้างต้น จะมีการกำหนดหัวข้อวิชาที่ต้องอบรมเอาไว้อย่างละเอียด ตามแต่ละหลักสูตร และการฝึกปฏิบัติก็อาจแตกต่างกันไปตามหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยดังนี้

ผู้ใช้ปั้นจั่นต้องมีความรู้

หัวข้อหลักสูตรอบรมปั้นจั่น

1. หลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น มีดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
 • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
 • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 • หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

การฝึกอบรมตามหลักสูตรข้างต้น กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดหัวข้อวิชาที่ต้องเรียนเอาไว้ด้วย 

2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ประกอบด้วย

 • ภาคทฤษฎี (9 ชั่วโมง) :
  • ความรู้พื้นฐานและระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อกำหนด
  • ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
  • ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
  • การใช้สัญญาณมือ
  • วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
  • การประเมินน้ําหนักสิ่งของ
  • การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา
 • ภาคปฏิบัติเสมือนจริง (3 ชั่วโมง) :
  • การทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กําหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

อบรมเครนเรียนอะไรบ้าง

3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย

 • ภาคทฤษฎี (15 ชั่วโมง) :
  • ความรู้พื้นฐานและระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อกำหนด
  • ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
  • ระบบการไฮดรอลิกเบื้องต้น
  • ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
  • ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
  • การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
  • การอ่านค่าตารางพิกัดยก
  • การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
  • วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
  • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
  • การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
 • ภาคปฏิบัติเสมือนจริง (3 ชั่วโมง) :
  • การทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

4. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ต้องประกอบด้วย

 • ภาคทฤษฎี (9 ชั่วโมง) :
  • ความรู้พื้นฐานและระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อกำหนด
  • การใช้สัญญาณมือ
  • การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
  • วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
  • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • ภาคปฏิบัติเสมือนจริง (3 ชั่วโมง) :
  • การทดสอบเกี่ยวกับการให้สัญญาณ การผูกมัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผู้ยึดเกาะวัสดุ

5. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย

 • ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
 • การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต้องมีการทดสอบเกี่ยวกับการวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยกโดยกำหนดลักษณะรูปร่าง วัสดุสิ่งของที่จะยก

6. หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อบกว่า 3 ชั่วโมง 

 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเอกสารที่กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดในการจัดการความปลอดภัย และสุขภาพในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการทำงานของพนักงานทั้งหมดในโรงงานหรือสถานที่ทำงานที่ใช้เครื่องจักรเหล่านี้
 • กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น และความสูญเสียรวมทั้งการนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนป้องกัน มุ่งเน้นการศึกษากรณีเฉพาะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียอย่างละเอียด และนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อทำการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในอนาคต
 • ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่นในกรณีที่นำปั้นจั่นชนิด หรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีความแตกต่างในระบบการทำงาน การดูแลรักษา และความปลอดภัยของเครื่องจักร ปั้นจั่นชนิดนั้นๆ การให้ความรู้และการฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่จะใช้งานปั้นจั่นใหม่นั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

สรุป

หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมมีหลายหลักสูตร ตามตำแหน่ง หน้าที่การทำงาน ซึ่งเมื่อมีการอบรมแล้ว นายจ้างต้องจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการด้วย เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 

เรื่องที่น่าสนใจ

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com