คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จปหัวหน้างาน จปบริหาร คปอ ที่ต้องมี

by admin
156 views
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. ที่ต้องมี1.0

ในการเข้าอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติในการอบรมตามกฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป. คปอ. ตามกฎหมาย1.0

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป. คปอ. ตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป.หัวหน้างาน

 1. เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้างานขององค์กร
 2. มีเอกสารยินยอมเข้าอบรมจากองค์กร
 3. ไม่กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษาของผู้อบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป.บริหาร

 1. เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง จป.บริหาร ขององค์กร
 2. มีเอกสารยินยอมเข้าอบรมจากองค์กร
 3. ไม่กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษาของผู้อบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป.เทคนิค

 1. เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง จป.เทคนิค ขององค์กร
 2. มีเอกสารยินยอมเข้าอบรมจากองค์กร
 3. ไม่กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษาของผู้อบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม คปอ.

 1. เป็นคณะกรมการความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร
 2. ได้รับการยินยอมเข้าอบรม คปอ. จากองค์กร
 3. ไม่กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษาของผู้อบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม คปอ1.0

สรุป

เนื่องจากการเป็น จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. จะต้องขึ้นทะเบียนกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น ผู้อบรมไม่สามารถนำวุฒิบัตรการผ่านอบรมจากองค์กรเก่ามาใช้กับองค์กรใหม่ได้ ทำให้เมื่อต้องเข้าอบรมต้องใช้เอกสารยินยอมจากองค์กรที่ตนเองทำงาน ผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมปหัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. ด้วยตนเองได้

จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. จะต้องขึ้นทะเบียนกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น

หลักสูตรอบรม

เรื่องที่น่าสนใจ

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com