Gas detector ตรวจจับแก๊สอะไรบ้าง ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร

by admin
257 views
Gas detector ตรวจจับแก๊สอะไรบ้าง ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร

การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากแก๊สต่างๆ เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากแก๊สที่รั่วออกมาอาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การตรวจจับแก๊สในสภาพแวดล้อมเหล่านั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันอันตรายและรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ในการตรวจจับแก๊ส คือ Gas Detector หรือเครื่องตรวจจับแก๊ส ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการระบุและแจ้งเตือนเมื่อมีแก๊สที่เป็นอันตรายเข้ามาในสภาพแวดล้อมได้ ณ เวลาที่เหมาะสม

Gas detector คืออะไร

Gas detector (เครื่องตรวจจับแก๊ส) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับแก๊สในสภาพแวดล้อม เป้าหมายหลักของเครื่องตรวจจับแก๊ส คือ การตรวจจับและแจ้งเตือนถึงการมีแก๊สที่เป็นอันตรายในบริเวณปฏิบัติงาน เช่น ที่อับอากาศ ในโรงงานผลิต อาคารพาณิชย์ หรือที่ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากแก๊สต่างๆ เช่น ก๊าซที่เป็นพิษ ก๊าซระเหย

การทำงานของ Gas Detector

Gas Detector เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับแก๊สในอากาศ ซึ่งสามารถตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น ก๊าซออกซิเจน (Oxygen) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide) แก๊สไฮโดรเจน (Hydrogen) แก๊สโพรเพนและมีเทน และอื่นๆ อีกมากๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการตรวจจับแก๊สที่เสี่ยงอยู่ที่การป้องกันอันตราย โดยมีวิธีการทำงานหลักๆ คือด้านการตรวจจับแก๊ส การแจ้งเตือน และการบันทึกข้อมูล

 1. การตรวจจับแก๊ส : Gas Detector ใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตราย โดยเซนเซอร์เหล่านี้สามารถวัดค่าของแก๊สในสภาพแวดล้อมและแปลงเป็นสัญญาณไฟหรือเสียงเมื่อมีแก๊สเกินพิกัดที่กำหนดไว้
 2. การแจ้งเตือน : เมื่อ Gas Detector ตรวจจับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการมีของแก๊สที่เสี่ยง อุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่แจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านทางสัญญาณเสียงหรือแสดงผลบนหน้าจอ ซึ่งเป็นการเตือนที่ทันท่วงทีเพื่อให้ผู้ใช้งานรีแอคชั่นทันทีในการป้องกัน
 3. การบันทึกข้อมูล : Gas Detector บางรุ่นยังสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแก๊สที่ตรวจจับได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติการตรวจจับแก๊สได้ในภายหลัง

เครื่องตรวจจับแก๊สมีกี่ชนิด

เครื่องตรวจจับแก๊สมีกี่ชนิด

เครื่องตรวจจับแก๊สมีหลายชนิดตามวัตถุประสงค์และการใช้งานที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือบางประเภทที่พบได้บ่อย

 1. เครื่องตรวจจับแก๊สพกพา (Portable Gas Detectors) : เป็นเครื่องตรวจจับแก๊สที่สามารถถือได้ในมือหรือสวมเข้าไปบนเสื้อผ้า มักใช้ในการตรวจจับแก๊สในพื้นที่ที่มีความเป็นอันตรายได้ เช่น ในงานด้านความปลอดภัยที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ หรือการตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานที่ต่างๆ
 2. เครื่องตรวจจับแก๊สแบบคาดเข็ม (Fixed Gas Detectors) : เครื่องตรวจจับแก๊สแบบนี้มักจะติดตั้งไว้ในสถานที่ต่างๆ เพื่อตรวจจับแก๊สในพื้นที่หรือองค์ประกอบที่มีความเสี่ยงเช่นโรงงาน โรงพยาบาล หรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งมักมีการตรวจจับแก๊สโดยต่อเนื่องและแจ้งเตือนผู้ดูแลเมื่อมีค่าของแก๊สเกินค่าที่กำหนด
 3. เครื่องตรวจจับแก๊สแบบหลายช่อง (Multi-Gas Detectors) : เป็นเครื่องตรวจจับแก๊สที่สามารถตรวจจับหลายชนิดของแก๊สพร้อมกัน ซึ่งมักใช้ในงานที่มีความเสี่ยงจากแก๊สหลายชนิด เช่น ในโรงงานผลิตหรือสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงจากแก๊สหลายชนิดต่างๆ
 4. เครื่องตรวจจับแก๊สแบบสตรีม (Gas Detection Tubes) : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณแก๊สที่ต้องการตรวจจับ โดยใช้ท่อทดสอบสตรีมที่มีสารเคมีซึ่งจะเปลี่ยนสีหรือชื่นขึ้นเมื่อมีแก๊สเข้าสู่ท่อ ผู้ใช้งานสามารถวัดปริมาณแก๊สได้โดยการดูสีหรือการเปลี่ยนแปลงของสตรีม
 5. เครื่องตรวจจับแก๊สแบบชนิดมัลติเซ็นเซอร์ (Multisensor Gas Detectors) : เป็นเครื่องตรวจจับแก๊สที่ใช้เซนเซอร์หลายชนิดเพื่อตรวจจับแก๊สหลายชนิดพร้อมกัน และมักมีความไวสูงในการตรวจจับแก๊ส

นอกจากนี้ยังมีหลายประเภทอื่นๆ ของเครื่องตรวจจับแก๊สที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานในสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น เครื่องตรวจจับแก๊สที่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด (Infrared Gas Detectors) หรือเครื่องตรวจจับแก๊สที่ใช้เทคโนโลยีเอ็กโซสเซนเซอร์ (Electrochemical Gas Detectors) เป็นต้น

ประโยชน์ของ Gas Detector

 1. ป้องกันอันตราย : Gas Detector เป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันอันตรายจากการรั่วของแก๊สที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ โดยสามารถทำให้เกิดการรับรู้และประสานงานในการป้องกันทันท่วงที
 2. เพิ่มความมั่นใจในการทำงาน : การมี Gas Detector ในสถานที่ทำงานช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้ใช้งานโดยสามารถรู้ตัวถึงความเสี่ยงและดำเนินการป้องกันได้อย่างทันท่วงที
 3. การตรวจสอบคุณภาพอากาศ : Gas Detector ยังมีบทบาทในการตรวจสอบคุณภาพของอากาศในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงานผลิต ห้องปฏิบัติการ หรืออาคารพาณิชย์ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับแก๊สในอากาศมีค่าที่เหมาะสมต่อสุขภาพ

ตัวอย่าง Gas detector ใช้ในการปฏิบัติงานความปลอดภัยอย่างไรบ้าง

ตัวอย่าง Gas detector ใช้ในการปฏิบัติงานความปลอดภัยอย่างไรบ้าง

 1. ในโรงงานผลิต : ในสถานที่ทำงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่เป็นอันตราย เครื่องตรวจจับแก๊สจะถูกติดตั้งเพื่อตรวจจับแก๊สที่อาจเกิดจากการรั่วหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง โดยเครื่องตรวจจับแก๊สจะแจ้งเตือนเมื่อมีระดับแก๊สเกินพิกัดที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยป้องกันอันตรายให้กับพนักงานและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
 2. ในที่ทำงานในที่ที่มีระบบระบายอากาศไม่ดี : ในสถานที่ที่มีการใช้งานที่อับอากาศ เช่น อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เครื่องตรวจจับแก๊สจะช่วยตรวจจับของแก๊สในที่อับอากาศที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับทราบและประเมินความเสี่ยงได้ทันที
 3. ในที่ทำงานในสถานที่ที่มีการใช้งานเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เป็นแหล่งก๊าซพิษ : การลงปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องจักรหรือเครื่องมือบางชนิดมีการระบายอากาศน้อย การใช้ Gas Detector เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจจับก๊าซออกซิเจนเพียงพอในการปฏิบัติงานหรือไม่หากไม่เพียงต่อต้องมีมาตรการดำเนินงานต่อไป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

สรุป

การใช้ Gas Detector เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันอันตรายจากแก๊สในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เช่น การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ อุปกรณ์นี้มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และมีประโยชน์ในการเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน การเลือกใช้ Gas Detector ที่เหมาะสมและการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การตรวจจับแก๊สมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในทางปฏิบัติ

เรื่องที่น่าสนใจ

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com